Hoe wordt digitaal het nieuwe normaal? Tips om gebruik te maken van stimuleringsregelingen omtrent e-health

Hoe wordt digitaal het nieuwe normaal?

De komende jaren wordt er door de overheid €400 miljoen beschikbaar gesteld om verdere digitalisering in de zorg te bevorderen. Want “digitaal is het nieuwe normaal”, aldus minister Bruins in zijn Kamerbrief van december 2018. Deze brief benadrukt dat goede kwaliteit van zorg begint bij juiste en tijdige informatie-uitwisseling tussen zorgaanbieders, maar vooral ook bij tijdige uitwisseling mét de patiënt. Waar moeten organisaties rekening mee houden bij het aanvragen van deze stimuleringsregelingen?

1. Betrek de eindgebruiker bij het opstellen van het plan van aanpak
Voor het aanvragen van stimuleringsregelingen is een plan van aanpak vereist. Betrek de eindgebruikers van e-health (de patiënt of cliënt, diens mantelzorger en de professional) zowel bij het schrijven als bij de uitvoering van dit plan. Dit creëert al in een vroeg stadium draagvlak voor het gebruik van de e-healthtoepassing en de scholing hierover.

2. Betrek de zorginkoper in de samenwerking
Om in aanmerking te komen voor de verschillende stimuleringsregelingen is het opereren in (regionale) samenwerkingsverbanden een vereiste. Deze samenwerkingsverbanden moeten bestaan uit minimaal één zorgaanbieder en zorginkoper. Door samen te werken met de zorginkoper is het mogelijk om duurzame bekostiging en borging van e-health in contractafspraken te bespreken.  

E-health in de praktijk
In Dalfsen is ‘De Uitprobeerdienst’ opgezet: een samenwerkingsverband tussen cliënt, zorgaanbieder en professional, waarbij welzijnsorganisaties, gemeenten en het omliggende netwerk zijn betrokken. Samen wordt voor individuele cliënten gezocht naar de meest passende vorm van e-health. De cliënt kan vervolgens zelf de waarde ontdekken. Hiermee wordt écht maatwerk geleverd.

3. Organiseer de samenwerking in een e-health-programma
Ga in gesprek met bijvoorbeeld welzijnsorganisaties, gemeenten en zorgkantoren en stel gezamenlijk een samenwerkingsverklaring op. Start vervolgens gezamenlijk een programma waar diverse projecten en activiteiten onder hangen. Deze projecten kunnen gebruik maken van één of meer regelingen. Dit programma bundelt en coördineert verschillende initiatieven rondom e-health in de regio, dit zal de impact voor de cliënten maximaliseren. De zorginkoper speelt in dit programma een bepalende rol.

4. Maak gebruik van elkaars kennis en kunde
Het is aan te raden om verder te kijken dan alleen één samenwerkingsverband. Leer van de best practices van andere samenwerkingsverbanden en schakel elkaars expertise in. Dit is een van de randvoorwaarden van een van de stimuleringsregelingen (de Stimuleringsregeling E-health Thuis).  

Momenteel zijn er verscheidene stimuleringsregelingen waar rekening mee gehouden kan worden, waaronder de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) en het InZicht programma, dat in de loop van 2019 beschikbaar wordt gesteld. Daarnaast zijn er in de langdurige zorg gelden voor innovatie beschikbaar gesteld vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Dit artikel is op 19 april 2019 verschenen in Fizier, het tijdschrift voor zorgfinancials. Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met onderstaande consultant.

  • Download Download hier het originele artikel uit de Fizier