Hoe sterk is jouw zorgnetwerk?

Hoe sterk is jouw netwerk?

Wil jij inzicht in hoe sterk de samenwerking tussen de verschillende partners in jouw netwerk is? En wil je verder richting geven aan deze samenwerking? In samenwerking met het Jan van Es Instituut hebben wij een quickscan ontworpen speciaal voor netwerkontwikkeling. Je krijgt hiermee inzicht in de uitgangspositie en het groeipotentieel van jouw netwerk. Benieuwd naar de werking en de ervaringen van andere netwerken met onze quickscan? Lees dan gauw verder!

De quickscan is gebaseerd op het regenboogmodel. Dit model geeft inzicht in de mate van de samenwerking binnen jouw netwerk.

Hoe werkt de quickscan?

De quickscan is gebaseerd op het regenboogmodel. Dit model (ontwikkeld door wetenschapper Pim Valentijn) geeft inzicht in de mate van de samenwerking binnen jouw netwerk. Het model heeft zes thema’s: klinische-, professionele-, organisatorische integratie en systemische-, normatieve- en functionele integratie. Via een vragenlijst wordt de status van het netwerk in kaart gebracht. Door een score van 0 tot en met 4 geeft het model de opbouw aan van de mate van samenwerking in je netwerk.

De quickscan inventariseert en meet in hoeverre integratie heeft plaatsgevonden en op welke thema’s. Dit levert praktische informatie op over de sterke en minder sterke onderdelen van je netwerk. Het met elkaar bespreken van de uitkomsten geeft richting aan de ontwikkelmogelijkheden binnen de samenwerking.

Opvallende uitkomsten

De afgelopen tijd hebben we de quickscan in meerdere (lokale) netwerken toegepast. Hieruit zijn enkele opvallende uitkomsten gekomen. Zo laten netwerken, die onderling inhoudelijk verschillen en verschillende mate van ontwikkeling doormaken, wel eenzelfde vorm van netwerkontwikkeling zien. Kenmerkend is dat in alle netwerken de normatieve component het meest is ontwikkeld. Dat geeft de intrinsieke motivatie weer waarom professionals samenwerking zoeken; vaak hart voor de patiënt en de wens om goede zorg te leveren. Het figuur hieronder geeft het verschil weer van een netwerk dat aan het begin staat van een ontwikkelfase en een netwerk waarin al langer wordt ingezet op versterking van de samenwerking.

Uitkomsten toepassing quickscan bij aantal (lokale) netwerken
Uitkomsten toepassing quickscan bij aantal (lokale) netwerken

Bij netwerken die kiezen voor een ontwikkeltraject is het instrument ook uitermate geschikt om ontwikkelingen over de tijd in beeld te brengen. Zo is het mogelijk om met de deelnemers in jouw netwerk in te zetten op een investering binnen één of meerdere thema’s, om in een tweede meting op te halen in welke mate de inzet zich vertaalt in een versterking van je netwerk.

Versterken op basis van de uitkomsten

De uitkomsten van de quickscan geven verder richting aan hoe de samenwerking binnen jouw netwerk (wijk of regio) door te ontwikkelen is en hoe daarmee de gezamenlijk opgestelde netwerkvisie verder in de praktijk vormgegeven kan worden. 

De netwerken waarbij de quickscan in de praktijk is uitgevoerd, richten zich met name op het bieden van passende en samenhangende ondersteuning en zorg aan thuiswonende ouderen. Deze netwerken zetten in op versterking van de professionele- en organische integratie. Op deze manier worden de thema’s waar ze doorgaans in de praktijk mee worstelen effectief aangepakt. Thema’s waarop netwerken inzetten zijn onder andere het betrekken van mantelzorg, het inbedden van positieve gezondheid, het bevorderen van professionele deskundigheid, samenwerking aan één plan en de aanpak van ondervoeding en eenzaamheid. 

Bij de door ons ondersteunde netwerken is met ons de aanpak van deze inhoudelijke vraagstukken vastgelegd in een praktisch plan. Hierbij worden ervaringen gedeeld en tips uitgewisseld binnen het netwerk, maar ook tussen de verschillende netwerken. Zo is inmiddels een lerend netwerk ontstaan, waarin men door uitwisseling tussen de netwerken van elkaar kan leren. Tijdens deze bijeenkomsten is altijd een spreker aanwezig om een herkenbaar thema toe te lichten, waarna er ruimte is voor uitwisseling.

Het vinden van de juiste balans is bepalend

De randvoorwaarden voor samenwerkingsverbanden kennen een harde kant (de functionele randvoorwaarden) en een zachte kant (de normatieve randvoorwaarden). Bij functionele randvoorwaarden kan gedacht worden aan (gezamenlijke) bekostiging, ICT, informatiemanagement en bijvoorbeeld werken vanuit dezelfde zorgpaden. Bij normatieve randvoorwaarden gaat het om cultuur, relatie en visie. De balans tussen deze randvoorwaarden bepaalt uiteindelijk of een aanpak succesvol is in de praktijk.

Meer weten?

Meer weten over ondersteuning bij netwerkvorming, het organiseren van de Juiste Zorg op de Juiste Plek en hoe de quickscan binnen jouw netwerk kan helpen? Neem dan gerust contact op met onderstaande consultant. De quickscan is toe te passen voor zowel het sociale domein als de langdurige zorg en de curatieve sector, waarbij netwerken in de praktijk zich kenmerken door samenwerking tussen zorg en welzijn.

Over de samenwerking met het Jan van Es Instituut

Het Jan van Es Instituut is een onafhankelijk expertisecentrum dat een brug slaat tussen wetenschap en praktijk. Wij werken al langere tijd samen om lokale samenwerking vorm te geven. Q-Consult Zorg heeft daarbij veel kennis van de ouderenzorg alsmede het lerend vermogen van netwerken en het Jan van Es Instituut kenmerkt zich met name door haar eerstelijns kennis en netwerkzorg.