Intervisiereeks: De organisatie van netwerkzorg in de regio

Intervisiereeks: De organisatie van netwerkzorg in de regio

Het organiseren van integrale zorg is onlosmakelijk verbonden met samenwerking in de regio en in netwerkverbanden. Dit brengt diverse uitdagingen met zich mee. Want hoe speel je als zorg- en hulpverleners goed op elkaar in en hoe leer je elkaar vertrouwen? Maar ook: hoe doorbreek je de grenzen van organisaties en wetgeving? Dit jaar organiseert Q-Consult Zorg vier (online) intervisies waarin we stilstaan bij cruciale thema’s die van belang zijn voor een slagvaardig zorgnetwerk. Zo kun je onderling netwerken, kennis uitwisselen aan de hand van verschillende thema’s en reflecteren op de stappen die reeds gezet zijn.

Als inleiding voor elke online intervisie is een spreker uitgenodigd met een inspirerende bijdrage aan het onderwerp. Elke bijeenkomst bestaat uit een informatief deel, een stuk interactie en een reflectie op het eigen lokale netwerk. De intervisiereeks bestaat uit de volgende thema's:

06-04 | De regio in beeld

Om regionaal samen te werken en de potentie en het effect van de samenwerking vorm te geven, breng je de uitgangspositie van de samenwerking in de regio in beeld. Wat zijn de ontwikkelingen en wat is de positie van het netwerk hierin? In welke mate wordt er al samengewerkt, informatie gedeeld en is er data beschikbaar als onderlegger voor de regiovorming? Wie zijn de belangrijkste stakeholders/doelgroepen in de samenwerking? In deze intervisie gaan we in op welke manier je zowel kwantitatief als kwalitatief de (uitgangs)positie van het netwerk in beeld kunt brengen. [Deze intervisie is inmiddels geweest. Toch benieuwd naar de inzichten?]

22-06 | Gezamenlijke doelen & betrokken patiënten

Zonder visie ontstaat verwarring. De transitie naar de juiste zorg op de juiste plek kan alleen plaatsvinden als professionals en zorgorganisaties gezamenlijke ambities en doelstellingen hebben. Voor wie doen we dit? Wie moet er beter worden van de samenwerking en welke rol hebben bewoners, cliënten en patiënten in de samenwerking? In deze intervisie gaan we in op het waarom van integrale zorg, het creëren van verbondenheid, draagvlak en vertrouwen middels het opstellen van een gezamenlijke ambitie en de betrokkenheid van de cliënt hierin als participant. [Deze intervisie is inmiddels geweest, aanmelden is niet meer mogelijk.]

16-09 | Organisatie van netwerken

Om handen en voeten aan de gezamenlijke visie te geven, aan projecten te werken, de voortgang te monitoren en waar nodig bij te sturen, moeten betrokken organisaties structureel bij elkaar komen. Hierbij is het belangrijk dat het doel van ieder overleg helder is, welke spelregels er rondom besluitvorming zijn, hoe coördinatie is belegd en hoe vanuit deze overlegvormen gecommuniceerd wordt met de achterban. In deze intervisie gaan we in op verschillende organisatievormen van zorgnetwerken en de rol van leiderschap in de regionale samenwerking. Meer weten en aanmelden >>

02-12 | Implementatie en reflectie

Om netwerkzorg goed in de praktijk te brengen, worden inhoudelijke projecten uitgewerkt en uitgevoerd met het netwerk. Nadat de eerste projecten zijn afgerond, wordt opnieuw de regio in beeld gebracht. Evaluatie en reflectie spelen hierbij een cruciale rol. Hoe kun je (kortcyclisch) implementeren, reflecteren en blijven leren. Hoe zorg je dat wat ontwikkeld wordt niet na een jaar alweer strandt? In deze intervisie gaan we daarom in op de selectie van projecten, planvorming, uitvoering en reflectie. Meer weten en aanmelden >>

Loop je zelf ergens tegenaan? Geef het aan ons door en we bespreken het tijdens de bijeenkomst!