Patiëntreizen helpen bij het ontregelen in de zorg

Patiëntreizen helpen bij het ontregelen in de zorg

Dat er sprake is van regeldruk in de zorgsector is een understatement. De balans in registraties is in de zorg behoorlijk verstoord en zorgprofessionals zijn (te) veel tijd kwijt aan allerlei zaken die niet direct met zorg te maken hebben. Registratielast komt uit allerlei hoeken, bijvoorbeeld uit het moeten voldoen aan (financiële) indicatoren, kwaliteitsnormen en keurmerken. Hoe kunnen we dit structurele probleem aanpakken? Ook met oog op de toenemende zorgvraag binnen Nederland? Q-Consult Zorg doet in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) onderzoek naar het verminderen van deze regeldruk, specifiek binnen de medisch specialistische zorg.

Achtergrond van het onderzoek         
Op 22 mei 2018 heeft het ministerie van VWS het actieplan (Ont)Regel de Zorg uitgebracht, met als doel om de ervaren regeldruk voor zorgprofessionals en patiënten merkbaar te verminderen. Om tegenstrijdige registraties in kaart te brengen is één van de acties in het sectorplan voor de medisch specialistische zorg het uitvoeren van een patiëntreisonderzoek.

Met dit onderzoek wil het ministerie de uitvoer van (onnodige) administratieve handelingen terugdringen, zodat de zorgprofessionals hun tijd kunnen besteden aan het leveren van zorg. Op basis van de uitkomsten van het patiëntreisonderzoek kunnen onderbouwde beslissingen worden genomen om regels te schrappen, anders in te richten of meer draagvlak voor een regel te creëren.

De patiëntreis 
We volgen de route van een specifieke patiënt(engroep) van verwijzing tot en met ontslag in de medisch specialistische zorg en brengen daarbij de administratieve eisen in kaart waar die patiënt én de betrokken zorgprofessionals aan moeten voldoen gedurende die reis. Na het volgen van de patiëntreis worden tegenstrijdige of overbodige registraties inzichtelijk en op basis daarvan volgen aanbevelingen voor het schrappen of verbeteren daarvan. We kijken daarin welke (schrap)oplossingen er zijn voor de regels die ervaren worden als last en welke stakeholders daarbij betrokken moeten worden.

Wat hebben we gedaan?
De eerste stap van het onderzoek is het selecteren van de patiëntengroep, in dit geval ‘kwetsbare ouderen’. Daarna zijn wij als onderzoekers specifiek op zoek naar de verschillen tussen interne beleidsstukken en landelijk geldende wet- en regelgeving, dus daarin doen we vergelijkingsonderzoek. Drie ziekenhuizen met diverse kenmerken hebben hierin geparticipeerd.

We vragen vervolgens bij een gemixte groep zorgprofessionals uit waar de meeste registratielast ligt, hoeveel tijd men hieraan besteedt en of dit acceptabel is. Na het doen van traceraudits zijn we op zoek waar de dubbelingen zitten en of dit overeenkomt met de informatie uit de documentenstudie en interviews. Door het organiseren van een werksessie gaan we in gesprek met de externe stakeholders en deelnemende ziekenhuizen. We kijken daarin welke oplossingen er zijn voor de regels die ervaren worden als last en welke stakeholders daarbij betrokken moeten worden.

Beroepstrots
Wordt er dan alleen maar gezocht naar zaken die voor verbetering vatbaar zijn? Nee hoor, er wordt ook over successen gesproken: “Het is goed dat er zoveel aandacht is voor valpreventie binnen de geriatrie. Andere afdelingen binnen het ziekenhuis weten ons daardoor ook heel erg goed te vinden. Sinds er proactief wordt gekeken naar risicofactoren voor een delier, is het aantal valpartijen echt verminderd. Hoewel we niet alles kunnen voorkomen, maken we hierin duidelijk stappen. Daar zijn we trots op!” aldus één van de geïnterviewde deelnemers.

Benieuwd naar de afloop van ons onderzoek of wilt u meer informatie over de ondernomen stappen? Eind 2019 kunnen wij de onderzoeksresultaten delen, dus hou daarvoor onze website in de gaten. Onze aanpak om te ontregelen kunt u hier al vinden. 

De gestructureerde aanpak en diepgaande analyse van het registratieproces geven zorgorganisaties een concreet actieplan met oplossingen voor de aanpak van de overbodige registratielasten. Heeft u hulp nodig bij het ontregelen? Neem dan contact met ons op.