Prinsjesdag: van papier naar praktijk

Op 19 september 2023 zijn de Miljoenennota en de Rijksbegroting gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Zorg is een belangrijk onderdeel binnen de Miljoenennota. Wat is de impact van de landelijk gekozen richting op patiënten/cliënten en op de zorgaanbieders en hoe verhoudt dit zich tot vragen uit de zorgpraktijk die Q-Consult Zorg binnen krijgt? Hieronder schetsen wij een kort overzicht van de belangrijkste thema’s, waar nu ook al hard aan wordt gewerkt door onze klanten. 

Miljoenennota en Rijksbegroting: hoe vertaalt dit zich naar de praktijk?
In de troonrede viel de volgende zinssnede op "Voor lang niet iedereen zijn een fatsoenlijk huis, een goede gezondheid en een veilige thuissituatie vanzelfsprekend". In de Rijksbegroting gaat daarmee extra aandacht uit naar armoedebestrijding. Een belangrijke stap om Nederland gezonder te maken. We zien vanuit Q-Consult Zorg in de praktijk dat mensen die in armoede leven ook vaker gezondheidsproblemen ervaren en de zorg soms mijden vanwege mogelijke kosten. Het terugdringen van gezondheidsverschillen door armoedebestrijding is daarmee een belangrijke stap vooruit. In de praktijk is het binnen deze grootschalige veranderopgaven belangrijk om naast zorgpartijen ook te kijken of aanpalende organisaties zoals onderwijs en sport voldoende betrokken zijn.

"Voor lang niet iedereen zijn een fatsoenlijk huis, een goede gezondheid en een veilige thuissituatie vanzelfsprekend"

Borgen van zorg en ondersteuning voor ouderen
In Nederland moet iedereen kunnen rekenen op goede zorg en ondersteuning. Doordat mensen steeds ouder worden, neemt de vraag naar zorg toe. Echter zien we een daling in arbeidsmarkt-potentieel en een toename van zorg voor ouderen. Het aantal zorgprofessionals is dus beperkt en het aantrekken en behouden van zorgprofessionals is daarom randvoorwaardelijk om de zorg niet te laten vastlopen. De burger verdient zorg op maat, het liefst thuis als het kan en digitaal waar mogelijk. In de dienstverlening van Q-Consult Zorg zien we de vraagstukken omtrent slimme inzet van zorgprofessionals, het ontwikkelen van hybride zorgpaden, het versterken van teams en leiderschap én het uitkomen met de gestelde budgetten, juist in de ouderenzorg dan ook flink toenemen.  

Verdieping van transformatieopgaven
Het verdiepen van de transformatie van zorg naar gezondheid, een ander relevant genoemd thema, kan alleen maar slagen als partijen goed met elkaar samenwerken op verschillende terreinen. Aandacht voor zorgcoördinatiecentra voor de (acute) zorg, de verbinding tussen eerstelijn en andere domeinen en het centraal stellen van daar waar de zorgprofessionals het liefst hun tijd aan besteden; patiënten- en cliëntenzorg. Q-Consult Zorg ziet op deze onderwerpen een toenemende vraag om met alle betrokkenen hier gezamenlijk invulling aan te geven. Belangrijke vraag vanuit de praktijk is om voldoende aandacht te besteden aan het veranderen, het onderkennen dat leren van en met elkaar essentieel is en dat vertrouwen krijgen en behouden vragen om een gezamenlijk en langdurig proces.    

Hervorming van de jeugdzorg
Het doorvoeren van hervormingen zoals benoemd in de Hervormingsagenda Jeugd en het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming is wat ons betreft een must. Die beweging is nodig om, nu en in de toekomst, zorg te dragen voor passende, betaalbare en toegankelijke jeugdzorg. Vanuit Q-Consult Zorg zien we al jaren dat het ingewikkeld is voor jeugdzorgaanbieders en jeugdbescherming om goed invulling te kunnen geven aan hun rollen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door versnipperde afspraken vanuit financiers, sterk onder druk staande tarieven en onvoldoende focus op het systemisch benaderen van zorgvragen vanuit kind én gezin. Door de zorgvraag aan de voorkant te benaderen als een gezamenlijke aanpak van het gezinssysteem wordt gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit én de veiligheid van deze kwetsbare groep. Daarom is het een blijvend vraagstuk in de praktijk om continue invulling te geven aan de hervorming van de jeugdzorg.

Preventie
De miljoenennota benadrukt het belang van een brede welvaart en gezondheid. Wat ons daarom opvalt is dat minder middelen ter beschikking worden gesteld voor het aanpakken van zaken zoals alcohol,- en drugsmisbruik en ziekte- en letselpreventie. Eveneens dalen de middelen gericht op onderzoek naar preventie en het bevorderen van gezondheid. Het werken aan een gezonde samenleving en preventie vindt Q-Consult Zorg belangrijk om de zorg aan de voorkant te ontlasten.

Conclusie
Wij herkennen vanuit de vragen waar Q-Consult Zorg zich dagelijks voor inzet dat de op Prinsjesdag gepresenteerde plannen veel aanknopingspunten geven aan de invulling voor de aankomende jaren. Wil je meer weten? Neem dan gerust contact met ons op en we komen graag bij jou langs om mee te denken.  

Vul ons contactformulier in of bel ons: 088 1020 910