Curatieve GGZ 2017: wijzigingen in de RG17A

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen

Curatieve GGZ 2017: wijzigingen in de RG17A

De NZa bracht onlangs de RG17a uit, met een aantal (kleine) wijzigingen dat per 1 januari 2017 ingaat. Om het voor u als GGZ-aanbieder wat overzichtelijker te maken, hebben wij voor u de belangrijkste wijzigingen op een rijtje gezet. De wijzigingen hebben een duidelijke impact op het proces van zorgregistratie. Het is dus raadzaam uw instelling tijdig voor te bereiden.

1. Invoering van DSM-V classificatie naast de bestaande DSM-IV-TR

Per 1 januari 2017 is het internationale classificatiesysteem DSM-V van kracht voor de afbakening van de verzekerde aanspraken in de gespecialiseerde GGZ. De nieuwe classificatie is, ook in de forensische zorg en basis-GGZ, enkel van belang bij het vaststellen van de diagnose. Op deze factsheet van de NZa vindt u meer informatie. Met behulp van een conversietabel vertaalt u de diagnose naar de DSM-IV-TR diagnose, zodat de huidige DBC-systematiek intact blijft. De conversietabel voorkomt een grote wijziging in de productstructuur en daarmee extra belasting voor de zorgaanbieder.

2. Hoofdbehandelaar wordt regiebehandelaar

De hoofdbehandelaar heeft nu de eindverantwoordelijkheid over het zorgproces van een patiënt en is degene die de DBC opent en sluit. Om niet één persoon verantwoordelijk te houden voor het zorgproces van een patiënt, wordt de hoofdbehandelaar de regiebehandelaar. De Commissie-Hoofdbehandelaarschap GGZ komt daarmee tegemoet aan het feit dat hulpverlening een gezamenlijke aangelegenheid en verantwoordelijkheid is. De regiebehandelaar heeft de regie over zowel de inhoud, het proces en alle betrokken beroepsbeoefenaren.

Daarnaast fungeert de regiebehandelaar als centraal aanspreekpunt voor zowel de patiënt, het systeem als alle overige betrokkenen.

De NZa reguleert in de transitie van hoofdbehandelaar naar regiebehandelaar enkel de verantwoordelijkheden met betrekking tot de registratie en declaratie van zorgactiviteiten. Afspraken over bijvoorbeeld taken, bevoegdheden en deskundigheidsvereisten worden gemaakt tussen GGZ-aanbieders en zorgverzekeraars. Wel moeten zij in ieder geval BIG-geregistreerd zijn en een GGZ-specifieke opleiding gevolgd hebben. Het adviesrapport van de Commissie Hoofdbehandelaarschap GGZ vindt u hier.

3. Heropenen van DBC’s

Als een patiënt onverwacht terugkomt met zorg in dezelfde zorgvraag, kunnen behandelaren in de huidige situatie kiezen of zij de voortijdig afgesloten DBC heropenen, of een nieuwe (vervolg)DBC openen. Om de discussie en mogelijke prikkel altijd een nieuw DBC te openen tegen te gaan, moet de oude DBC heropend worden als de patiënt binnen 35 dagen terugkeert in zorg. Een nieuwe validatieregel dwingt dit af per 1 januari 2017.

4. HBO-pedagoog en ervaringsdeskundige toegevoegd aan beroepentabel

De NZa voegt twee nieuwe beroepen toe aan de lijst met tijdschrijvende beroepen. Dit zijn de HBO-pedagoog en de ervaringsdeskundige. Laatstgenoemde moet aanvullend aan een aantal criteria voldoen alvorens tijd te mogen schrijven. De NZa maakt deze criteria op een later moment bekend.

In 2017 geregistreerde tijd zal nog niet naar een DBC afleiden. Dit zal per 2018 het geval zijn als de geplande herijking van de tarieven plaatsvindt, mits er aan de randvoorwaarden is voldaan.

5. Omschrijving verblijfsprestaties GGZ

Er is veel onduidelijkheid en discussie over de verblijfszwaartes A t/m G. Zowel over het juiste gebruik, als wanneer tijdens de behandeling de verblijfszwaarte eventueel op- of afgeschaald wordt. De NZa bereikte samen met GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland overeenstemming over deze twee discussiepunten. Bij de aanvang van de opname is de initiële zorgvraag leidend en moeten aanbieders regelmatig evalueren of de huidige setting nog passend is voor de patiënt. Dit moeten zij ook registreren in het dossier. Hiermee wordt geen dagelijkse rapportage bedoeld over of de setting exact passend was voor elke geregistreerde verblijfsdag.

6. Crisis-DBC’s

De regelgeving omtrent het openen van crisis-DBC’s is vanaf 2017 aangescherpt. De belangrijkste wijziging is dat er na het sluiten van een crisis-DBC met 28-dagenopname, men niet weer een crisis-DBC, maar een reguliere DBC moet openen. Door middel van een nieuwe validatieregel wordt voorkomen dat men een opvolgende crisis-DBC opent.

Verder zijn er na signalen uit het werkveld wijzigingen in de tarieven voor crisis-DBC’s, waarbij vooral het tarief voor het beschikbaarheidscomponent sterk is gestegen, namelijk van € 372,51 naar € 594,68. Dit omdat bij berekening van nieuwe tarieven bleek dat de gemiddelde crisis-DBC een zwaarder profiel had dan gedacht.

Ook benadrukt de NZa nogmaals dat crisis-DBC’s alleen geopend mogen worden door 24-uurs crisisdiensten met een regionale functie en dat er in principe maar één crisis-DBC wordt geopend per specifiek crisisgeval. In de wet- en regelgeving voegden zij een aantal voorbeelden toe dat dit toelicht.

7. Parallelle DBC’s

De mogelijkheden om in de huidige situatie parallelle DBC’s te openen, blijft ongewijzigd. De regelgeving is enkel verduidelijkt. Met name voor de samenloop tussen de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) en samenloop tussen de gespecialiseerde GGZ en de forensische zorg.

In de huidige situatie ervaren zorgaanbieders die elektroconvulsietherapie (ECT) uitvoeren bij patiënten die onder behandeling zijn bij een andere instelling, problemen met betalingen. Dit moet namelijk via onderlinge dienstverlening worden verrekend. De wetgeving staat nu niet toe om deze zorg zelf te declareren. Per 2017 is dit wel toegestaan. Parallelle trajecten met dezelfde zorgvraag zijn toegestaan, mits één daarvan een behandeling met ECT is én uitgevoerd is door een andere uitvoerder. ECT-zorg aanbieden en verrekenen via onderlinge dienstverlening blijft ook mogelijk.

Conclusie

De impact van de wijziging voor de gespecialiseerde GGZ valt mee. Toch moet de zorgadministratie van uw zorginstelling voldoende voorbereid zijn, willen zij voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving van 2017.

Met name het inlezen van de conversietabel van DSM-V naar DSM-IV-TR is van belang om correct de diagnosetypering uit te voeren. De overgang van hoofdbehandelaar naar regiebehandelaar en de vernieuwde taakomschrijvingen zal per zorgaanbieder verschillen, dus kijk goed of er voor uw huidige hoofdbehandelaars veel gaat veranderen komend jaar.