Intervisiebijeenkomst: Crisiszorg in de regio

Er spelen in regio’s verschillende initiatieven om nauwer samen te werken en daarmee de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Een voorbeeld hiervan is het opzetten van geïntegreerde crisiszorg, bestaande uit een meldpunt en uitvoering van crisisinterventies. De complexe praktijk maakt deze integratie van crisiszorg uitdagend, bijvoorbeeld omdat er sprake is van financiering vanuit verschillende bronnen (Jeugdwet, Wmo, Zvw). Ondanks deze uitdaging is de gezamenlijke visievorming in de regio vaak wel geformuleerd. Wat zijn aandachtspunten voor de vervolgsamenwerking? En hoe kunnen partijen in deze dynamiek een onderbouwd gesprek voeren over zowel inhoud, kwaliteit en financiën? Hier staan we tijdens deze intervisiebijeenkomst bij stil.

Achtergrond van crisiszorg
Gemeenten en (zorg)organisaties zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met een groot aantal ontwikkelingen op het gebied van crisiszorg en spoedzorg. Met de transitie in 2015 zijn gemeenten o.a. verantwoordelijk geworden voor de jeugdwet en de Wmo 2015 en daarbij de crisiszorg. Ook speelt de toenemende problematiek rondom personen met verward gedrag en is vanaf 1 januari 2020 de Wet verplichte ggz (Wvggz) van kracht. De (aankomende) wijzingen hebben invloed op de wijze waarop samenwerkingen tussen de organisaties en gemeenten binnen de crisiszorg worden vormgeven.

We zien dat in veel regio’s de inrichting en de uitvoering van de crisiszorg in de historie zich versnipperd heeft ontwikkeld. Er zijn veel verschillende aanbieders, die allemaal vormen van crisiszorg leveren, verspreid over de dag en gericht op verschillende doelgroepen. Voor inwoners en professionals is het daarmee vaak lastig om in één keer de juiste weg te vinden in het web van mogelijkheden. Gevolg hiervan is dat een melding op een verkeerde plek terecht kan komen, wat kan leiden tot verkeerde beoordelingen, vertraging of het niet of te laat uitvoeren van een crisisinterventie. Dit is niet (kosten)efficiënt en draagt niet bij aan betere zorg voor de cliënt. Naast inhoudelijke integratie van organisaties die een 24/7 bereikbaarheid hebben, kan de samenwerking vaak ook kostenefficiënter worden georganiseerd.

Tijdens deze intervisiebijeenkomst gaan we met elkaar het gesprek aan over de organisatie en samenwerkingen binnen de crisiszorg in de regio. Ook hebben we het over de mogelijkheden om de Wvggz en ontwikkelingen rond verwarde personen (landelijk meldpunt) te integreren en op elkaar af te stemmen. Deelnemers weten na afloop wat verschillende focuspunten zijn in regionale samenwerking en in welke verschillende vormen crisiszorg kan worden ingericht.

Voor wie?
Deze bijeenkomst is interessant voor beleidsadviseurs binnen het sociaal domein van zowel gemeenten als (zorg)aanbieders, bestuurders en teamleiders van (zorg)organisaties die crisiszorg leveren (zoals Veilig Thuis, Jeugdbescherming, maatschappelijk werk, GGZ).

Programma
We starten met het ophalen van het net; hoe is de crisiszorg op dit moment georganiseerd in de regio van de deelnemers? Wat werkt hierin goed en waar loopt men tegenaan? Hiermee creëren we een mooi startpunt en worden we al geïnspireerd door het uitwisselen van verschillende good-practices.

Daarna gaan we onder leiding van onze experts in op de onderwerpen:

  • Opzetten van een traject herinrichting van de crisiszorg in de regio: hoe pak je dat aan?
  • Succes en faalfactoren uit de praktijk
  • Datum: di 24-09-2019
  • Tijd: 16:00 - 20.00 (inclusief soep en broodjes)
  • Locatie: Oudlaan 4, Utrecht
  • Deelname:

    deelname is kosteloos. Wanneer u zich minder dan 48 uur van tevoren afmeldt, brengen wij € 25,- in rekening.

Inschrijven voor deze bijeenkomst
Lees hier onze privacyverklaring