Online intervisie: Registratie en verantwoording COVID-19

Bij het leveren van zorg voor patiënten met corona hoort ook het registreren van zorg. Op dit moment past de registratie van zorg voor coronapatiënten niet binnen de huidige DBC-systematiek. Om hierbij te ondersteunen zijn onder andere ICD-10 codes in het leven geroepen. Over deze nieuwe vorm van registreren bestaan vragen. Welke gegevens leg je vast, om niet alleen nu, maar ook in de toekomst zicht te houden op het aantal COVID-19 patiënten en de daarmee gepaard gaande kosten? En is de afleiding van de DBC representatief voor de zorg(-zwaarte) voor deze patiënten? Op 2 juli staan we tijdens onze online intervisie bij deze vragen stil.  

Situatieschets: de stand van zaken
De laatste maanden heeft de zorg vooral in het teken gestaan van het coronavirus. De registratie van de COVID-19 DBC’s is hier een belangrijk onderdeel van. Hoe ziekenhuizen omgaan met de registratie, is afhankelijk van de patiëntenpopulatie. Er zit dus verschil in aanpak. Toch zijn er overeenkomsten. Want er is behoefte aan zicht op de geleverde zorg rondom COVID-19 patiënten. Niet alleen om een beeld te hebben van de huidige stand van zaken, maar ook om meerkosten te kunnen verantwoorden of toekomstige financiering in te kunnen schatten. Dit leidt tot de noodzaak voor heldere, uniforme afspraken voor het vastleggen van de COVID-19 DBC’s.

Naast inzicht in registratie rondom de huidige patiëntgroep, ontstaan er ook vragen over de registratie bij nazorg van COVID-19 patiënten. Een groot deel van de patiënten heeft nazorg nodig, die vaak intensiever is dan een gemiddeld nazorgtraject. Dit heeft effect op de kosten en kan een potentieel risico zijn voor de opbrengst: worden alle kosten gedekt met het huidige profiel waar de COVID-19 trajecten naar afleiden? En als dit niet het geval is, hoe gaan we daarmee om richting de zorgverzekeraars?

Programma
Tijdens de intervisie behandelen we vier vragen, die we graag door interactie met elkaar willen behandelen. We staan stil bij:

  • Welke informatie moet vastgelegd worden om de huidige COVID-19 DBC’s in beeld te krijgen?
  • Welke informatie moet vastgelegd worden voor het in beeld houden van de DBC’s m.b.t. nazorg van COVID-19?
  • Welke informatie is er nodig om de risico’s omtrent de profielen in kaart te brengen?
  • Is er zicht op de risico’s in verantwoording en declaratie met de huidige manier van registreren?

Voor wie? 
Deze bijeenkomst is interessant voor controllers, (financiële) managers, hoofden zorgadministratie en andere geïnteresseerden die grip willen krijgen op de registratie van COVID-19 en de mogelijke risico’s bij verantwoording en declaratie. Uitwisseling van praktijkvoorbeelden en een integrale discussie staan centraal.

Inschrijven
Inschrijven voor de intervisie is mogelijk via onderstaand aanmeldformulier. De URL van de online bijeenkomst en het bijbehorende wachtwoord zal voorafgaand aan de bijeenkomst aan de deelnemers worden verstrekt. Wij zien uit naar een vruchtbare bijeenkomst waarin we elkaar helpen met concrete inzichten en ervaringen!

  • Datum: do 02-07-2020
  • Tijd: 15:00 - 17:00 uur
  • Locatie: online
  • Deelname:

    deelname is kosteloos.

Inschrijven voor deze bijeenkomst
Lees hier onze privacyverklaring