Juiste zorg op de juiste plek

Zorgorganisaties staan voor een enorme uitdaging met het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek. De essentie van de juiste zorg op de juiste plek is het voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg naar mensen dichter bij huis en het vervangen van zorg door andere zorg, zoals het gebruik van e-health. Met de juiste zorg op de juiste plek in alle regio’s blijft de Nederlandse zorg toegankelijk binnen de normen voor maximaal aanvaardbare toegangstijden, wordt verwacht dat de kwaliteit van zorg behouden blijft of verbetert en de kosten van de Nederlandse zorg minder hard groeien.

De juiste zorg op de juiste plek betekent dat...
Zorgorganisaties in een regio samen op moeten trekken om tot een gezamenlijke visie te komen, om samen projecten te selecteren en deze gezamenlijk uit te voeren. Maar met welke patiëntengroep begin je? Hoe zorg je dat je niet teveel hooi op je vork neemt? En welke stappen neem je om het beoogde resultaat van de juiste zorg op de juiste plek te behalen?

Juiste zorg op de juiste plek stappenplan
In steeds meer regio’s helpen wij zorgorganisaties om de eerste stappen te zetten richting de juiste zorg op de juiste plek. Dit pakken we aan middels ons juiste zorg op de juiste plek stappenplan.

  1. Gezamenlijke regiovisie: om de transitie naar de juiste zorg op de juiste plek succesvol in te gaan is het van belang om een gezamenlijke visie en doelen met de zorgorganisaties in de regio uit te werken met betrokkenheid van een vertegenwoordiging van de zorgprofessionals.
  2. Ondersteunende transmurale overlegstructuur (netwerk) inrichten: om de gezamenlijke visie en doelen in de praktijk te brengen is er een podium nodig waar zorgorganisaties in de regio structureel het gesprek over de juiste zorg op de juiste plek kunnen voeren.
  3. Foto maken: met de beschikbare data (van bijv. huisartsenpraktijken en ziekenhuizen) van de patiëntenpopulatie in uw regio kunnen wij een foto maken van de gezondheidssituatie in jouw regio en voorspellingen doen bij welke patiëntengroepen de hoogste risico’s op hoge zorgconsumptie (bijv. een ziekenhuisopname) in de toekomst aanwezig zijn.
  4. Projecten selecteren: met de foto uit stap 3 kan bepaald worden bij welke patiëntengroepen de grootste potentie zit om de beoogde resultaten van de juiste zorg op de juiste plek te behalen.
  5. Projecten uitvoeren: bij geselecteerde patiëntengroepen worden interventies ingezet die moeten leiden tot de juiste zorg op de juiste plek met bijbehorende resultaten (bijv. het voorkomen van een ziekenhuisopname). Waar nodig helpen wij met het herinrichten van de zorgprocessen (incl. het gebruik van e-health) samen met de zorgprofessionals in het veld en het meten van de resultaten van de ingezette interventies op verschillende domeinen zoals patiëntenervaring, kwaliteit van zorg en kosten.

Vervolgens vindt er continu herhaling plaats van de stappen 3, 4 en 5. De uitvoer en evaluatie van projecten kan ook leiden tot het aanpassen van de regiovisie en doelen.

De juiste zorg op de juiste plek vraagt veranderkracht
Onze visie op veranderkracht om de juiste zorg op de juiste plek toe te passen bestaat uit drie elementen:

  • Zorgorganisaties en zorgprofessionals verbinden: zonder bijbehorend leiderschap geen resultaat. Wij helpen leiders om de juiste rol te nemen en stimuleren de samenwerking met leiders van andere zorgorganisaties. Leiders vanuit de zorgprofessionals zijn vanaf het begin betrokken om de transitie naar de juiste zorg op de juiste plek in een regio vorm te geven. Daarnaast zetten wij in op het verbinden en samenbrengen van zorgprofessionals van verschillende zorgorganisaties.
  • Resultaten waarmaken: maak op regioniveau integraal keuzes welke projecten je in het kader van de juiste zorg op de juiste plek uitvoert. Er is een maximum aan het aantal projecten dat zorgorganisaties aankunnen. Focus bevordert de kwaliteit en het resultaat van projecten. Stuur daarbij met KPI’s afgeleid van de regiovisie en –doelen.
  • Datagedreven methoden inzetten: om de juiste projecten te selecteren die de beste resultaten opleveren geloven wij erin dat je eerst een datagedreven foto maakt van de patiëntenpopulatie of patiëntengroep in jouw regio. Met deze datagedreven methode brengen we in kaart waar het risico op hoge zorgconsumptie en bijbehorende kosten het grootst is. Dit noemen wij risicostratificatie.

We organiseren regelmatig intervisies waarbij zorginstellingen kennis en ervaring uitwisselen. Kijk voor een actueel overzicht op qconsultzorg.nl/bijeenkomsten. Neem voor vragen gerust contact op met onderstaande consultants!