Zorgclustermodel

Vanaf 2020 wordt in de GGZ een nieuwe bekostigingssystematiek ingevoerd. GGZ-instellingen en ziekenhuizen met een PAAZ of PUK die nu hun geleverde zorg declareren op basis van DBC’s, moeten dit vanaf 2020 doen op basis van het zorgclustermodel. In een pilot wordt momenteel door verschillende partijen in de GGZ hard gewerkt aan de doorontwikkeling hiervan. De pilot bevindt zich nu in de tweede fase.

In de tweede fase moet helder worden welke behandeling geleverd wordt bij de zorgclusters en welke kosten daarmee gemoeid zijn. Van de deelnemers wordt verwacht dat, voor alle cliënten waarvoor een nieuwe DBC wordt geopend, de zorgzwaarte wordt vastgelegd volgens het zorgclustermodel. Het aantal zorgclusters dat hiervoor wordt aangeleverd blijft tot nog toe echter achter. De NZa heeft daarom besloten om het aanleveren verplicht te stellen.

Gaat u meedoen aan de pilot in de tweede fase? De ervaring leert dat extra ondersteuning bij de opstart nuttig kan zijn. Als u meer wilt weten over deze ondersteuning, neem dan contact op met onderstaande consultants.