De Kempengemeenten bereiden zich voor op de decentralisaties

Van visie naar uitvoering

De Kempengemeenten bereiden zich voor op de decentralisaties

2015: gemeenten dragen een grotere verantwoordelijkheid in het sociaal domein. De wijk en buurt nemen een centrale plaats in en de gemeenten voeren de regie. Een toekomstbeeld dat vraagt om zorgvuldige en planmatige voorbereidingen. De Kempengemeenten en Q-Consult Zorg werken op dit moment samen in de voorbereiding op die nieuwe verantwoordelijkheden. We vertalen visie en strategie naar de praktijk in 2015, en zorgen voor voldoende ondersteuning, begeleiding en voorzieningen voor de inwoners.

Van visie naar strategie

De Kempengemeenten Bladel, Eersel, Bergeijk en Reusel De-Mierden trekken gezamenlijk op in de voorbereidingen op de decentralisaties. Samen met Q-Consult Zorg hebben de Kempengemeenten onderzocht hoe zij kunnen samenwerken in hun nieuwe taken in de Wmo, de Participatiewet en de nieuwe Jeugdwet. Dit onderzoek leidde tot een gedeelde visie (gebaseerd op een geïntegreerde benadering van de burger) en een basismodel om de decentralisaties gezamenlijk vorm te geven. Hiermee is verhelderd hoe de samenhang is tussen de deelgebieden en hoe naar integrale dienstverlening kan worden gekeken, nu en in de toekomst.

Op naar de praktijk!

Vanuit deze visie en strategie zijn we nu met elkaar op weg naar de praktijk. We treffen gezamenlijk de volgende voorbereidingen op de decentralisaties van AWBZ-functies:

  1. We ontwikkelen en vullen een voorzieningenmatrix. Dit is een volledige, actuele en ‘levende’ voorzieningenmatrix met daarin de voorzieningen en zorg die nodig zijn voor de invulling van de begeleiding.
  2. We ontwikkelen cliëntprofielen en arrangementen: vastgestelde en beschreven cliëntprofielen en arrangementen op maat voor de Kempengemeenten met genoeg ruimte voor maatwerk per cliënt. Dit geeft een nieuwe kijk op participatie en bijbehorende doelstellingen en een basis voor afspraken met aanbieders.
  3. We treffen voorbereidingen op het gebied van inkoop en aanbestedingen. We stellen kaders, randvoorwaarden en resultaatbeschrijvingen vast voor inkoop/aanbestedingen en uitgewerkte procesbeschrijvingen per financiering- en contractvorm.
  4. We maken een selectie van geautomatiseerde systemen. Met als resultaat: een aangepast/ingebouwd geautomatiseerd ICT-systeem dat data en gegevens voor de uitvoering van extramurale begeleiding kan verwerken en uitzetten. Het pakket kan met eventuele veranderingen meebewegen.

Gezamenlijke aanpak

Deze gezamenlijke aanpak is heel praktisch en innoverend tegelijk. Met de beleidsmedewerkers zijn we in werkgroepen bezig met concrete voorbereidingen. En we doen dit niet alleen, maar samen met zorgaanbieders (klein en groot) in de regio. We boeken mooie resultaten. Een levend document van voorzieningen in de regio en geheel nieuwe cliëntprofielen, afgestemd op de nieuwe opgaaf en uitgaande van participatiedoelstellingen. Van daaruit zijn we op weg naar passende inkoopstrategie(ën) en procedures en een systeem dat dit kan ondersteunen. Hiermee leggen we de basis voor de inrichting van de integrale toegang: gezamenlijk geven wij het nieuwe speelveld vorm!

Een nieuwe koers in het sociale domein, de praktische en innoverende inrichting van samen- en zelfredzaamheid!