Het Laurentius Ziekenhuis Roermond implementeert Qmentum

Het Laurentius Ziekenhuis Roermond implementeert Qmentum

Het Laurentius Ziekenhuis Roermond biedt zorg zoals je deze voor jezelf zou wensen als je patiënt bent: met aandacht, optimisme, deskundigheid en respect. Kwaliteit en veiligheid zijn vanzelfsprekende kernwaarden voor het ziekenhuis. Het Laurentius heeft al jaren een door het NIAZ geaccrediteerd kwaliteitssysteem. In 2015 maakte de organisatie de overstap naar het internationale accreditatieprogramma Qmentum.

Qmentum vraagt een nadrukkelijke betrokkenheid van de zorgprofessionals en het lijnmanagement, bij de verbetering van zorg en borging van kwaliteit en veiligheid. Om de uitrol van NIAZ-Qmentum te begeleiden, zocht het Laurentius een Programmamanager Kwaliteit. Deze programmamanager moest een projectleidersrol vervullen bij de implementatie van Qmentum, de verbinding leggen tussen systeem en werkvloer en het kwaliteitsdenken overbrengen binnen de organisatie. In juni 2015 startte Eline van der Knaap in de rol van programmamanager met de begeleiding van het accreditatietraject.

De uitgangspunten

De opdracht startte met het inventariseren van de wensen en behoeftes binnen de organisatie. Waarom kozen zij voor Qmentum en wat wilde men hiermee bereiken? Uit deze gesprekken kwam naar voren dat de insteek van het Qmentumprogramma goed aansloot bij de wens die leefde binnen de organisatie: een continue kwaliteitscyclus ingebed in het dagelijks werk, eigenaarschap van management en zorgprofessionals en een adviserende en ‘coachende’ rol vanuit de Stafafdeling Beleidsondersteuning. Deze uitgangspunten vormden de basis voor de verder aanpak van het traject.

Succesfactoren

In tien maanden tijd doorliep het ziekenhuis onder begeleiding van Q-Consult Zorg het volledige accreditatietraject. Succesfactoren in aanloop naar de audit waren:

  • De inzet van regieteams die verantwoordelijk waren voor de zelfevaluatie en verbeteringen binnen de betreffende normensets. Op deze manier creëerden zij werkvormen die passen bij het betreffende organisatieonderdeel of specialisme. De teams zijn gekoppeld aan een coach vanuit de afdeling Beleidsondersteuning.
  • Het breed inzetten van de zelfevaluatie, met als resultaat een grotere bekendheid met Qmentum en betrokkenheid van de zorgprofessionals.
  • Het ontwikkelen van een geïntegreerde rapportage en actielijst waarin de voortgang in één oogopslag zichtbaar was.
  • Inbedding ziekenhuisbrede actiepunten in het reguliere managementoverleg.
  • Frequente interne toetsing middels tracer- en speedaudits.
  • Transparantie over de voortgang en het proces door kwaliteitsupdates en het gebruik van dashboards. 

Ervaring met Q-Consult Zorg

Marja Weijers (voorzitter Raad van Bestuur) en Roger Kerff (manager Beleidsondersteuning) zijn erg tevreden over de begeleiding van Q-Consult Zorg:
"De hands-on mentaliteit en plezierige samenwerking is een grote toegevoegde waarde van een adviseur van Q-Consult Zorg. Eline bezit de inhoudelijke expertise, heeft een helikopterview en wist collega’s van alle niveaus uit de organisatie aan te spreken en te prikkelen."