Kwintes op weg naar de toekomst

Met een Kwaliteitskompas

Kwintes op weg naar de toekomst

Kwintes, een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang, zit als zorginstelling middenin de transitie van zorg in Nederland. Dit betekent cliënten met andere financieringsstromen en onderhandelen met gemeentes in plaats van zorgkantoren. Herstelondersteunende zorg is dé visie waarmee Kwintes haar cliënten wil begeleiden. Daarnaast spelen interne ontwikkelingen zoals het inrichten van zelfstandige teams, het vervolg na de HKZ-certificering en het slim inzetten van kwaliteitsinstrumenten.

Wat was de vraag?

Kwintes zocht een manier om hun nieuw opgestelde duurzame missie en visie door te vertalen naar een toekomstbestendig kwaliteits- en veiligheidsbeleid. De behoefte was om dit op creatieve wijze en buiten de gebaande paden te doen. Q-Consult Zorg ondersteunde hierbij en gezamenlijk werd het Kwaliteitskompas ontwikkeld. Een Kompas dat ervoor zorgt dat Kwintes de komende jaren scherp blijft op het maken van keuzes die volgen uit de nieuwe missie en visie en aansluiten bij de verwachtingen van haar klanten.

Hoe hebben we dat gedaan?

Met afgevaardigden uit verschillende gelederen van de organisatie bepaalden we in interviews en inspirerende werksessies wat kwaliteit voor Kwintes is. In relatie tot haar cliënten, eigen medewerkers maar ook in relatie tot andere belanghebbenden. Daartoe interviewden we ook externe partijen als gemeenten, de RIBW Alliantie en GGZ Nederland. Op basis daarvan ontwikkelden we gezamenlijk een ‘logo’ voor een Kwintes-kwaliteitsmodel waarin díe domeinen naar voren komen die specifiek voor Kwintes van belang zijn.

"Het kwaliteit- en veiligheidsbeleid heeft een visueel logo gekregen. Met de creatieve inslag en proactieve houding van Q-Consult Zorg staat er nu een model waarmee we zin hebben dit verder in de organisatie te gaan gebruiken om zo écht met kwaliteit bezig te zijn." – Aukjen Niewijk, Hoofd afdeling Zorgontwikkeling en Kwaliteit

Wat is de kracht van het Kompas?

  • Kwaliteit is in de breedste zin in het Kompas meegenomen. Denk aan kwaliteit van zorg, financiën, facilitaire zaken en medewerkers.
  • Visualisatie van hoe de kwaliteit binnen Kwintes ingericht is. Het model vormt de basis om kwaliteit in samenhang (opnieuw) handen en voeten te geven.
  • Het model helpt om met elkaar in gesprek te gaan, focus aan te brengen en keuzes te maken die passen bij de kleur van de organisatie, nu en in de toekomst. Draagt wat je doet bij aan de (kwaliteits)ambities?
  • De basis is vertaling vanuit de missie, visie en strategie in de eigen woorden van Kwintes. Dat vergroot het draagvlak om met het Kompas te werken. Het is onze eigen norm.
  • Op strategisch niveau geeft het Kompas richting aan de weg die Kwintes wil en moet inslaan. Op teamniveau is de vereenvoudigde versie ook een sterk hulpmiddel om de koers te bepalen en de juiste keuzes te maken.
  • Het Kompas stimuleert denken vanuit het doel, in plaats van denken vanuit het systeem of instrumenten. Ook laat het zien dat de hele organisatie een rol heeft in het leveren van kwaliteit.
  • Het Kompas helpt keuzes te maken om díe (kwaliteits)instrumenten in te zetten waar Kwintes in gelooft en die een bijdrage leveren aan het bereiken van de kwaliteitsambitie.
  • Door jaarlijks te evalueren of de gewenste resultaten bereikt zijn, vormt het Kompas ook de basis voor de directiebeoordeling en geeft het input voor de PDCA.
  • Het Kompas geeft weer hoe Kwintes werkt aan kwaliteit en continu verbeteren en voldoet daarmee aan de eisen die verschillende normen stellen. Het vormt een prima basis voor certificering.