Inzet serious gaming bij onderzoek naar Trombosezorg

Inzet serious gaming bij onderzoek naar Trombosezorg

Het Reinier de Graaf Gasthuis en Erasmus MC doen onderzoek naar de effectiviteit van een multidisciplinair team bij antistolling. Om de samenwerking binnen dit team te bevorderen organiseerden beide ziekenhuizen samen met Q-Consult Zorg en GSK een interactieve en inspirerende middag.

Antistollingonderzoek

Patiënten kunnen door bepaalde ziektes of situaties een hogere kans hebben op trombose. De kans op trombose kan verlaagd worden door antistollingsmedicatie. Cruciaal bij het voorkómen van trombose is de juiste antistollingsmedicatie op het juiste moment. Een multidisciplinaire aanpak kan dan vele voordelen bieden. Om die reden zijn het Reinier de Graaf Ziekenhuis en Erasmus MC in oktober 2015 gestart met een onderzoek naar antistollingsmedicatie en de effectiviteit van de aanpak van een multidisciplinair S(stolling)-team in een ziekenhuis. Dit onderzoek loopt inmiddels 2 jaar, waarbij beide ziekenhuizen een S-team oprichtten en de volgende interventies implementeren en evalueren:

 • Actualiseren van antistollingsprotocollen
 • Controle op (contra)indicaties, interacties en doseringen van antistollingsmedicatie bij opgenomen patiënten door de ziekenhuisapotheek; waar nodig worden adviezen en vervolgacties besproken met de zaalarts
 • Scholing van artsen, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen
 • Opvragen doseergegevens bij de trombosedienst en overdracht van deze informatie aan de zaalarts
 • Optimaliseren van de overdracht van informatie rondom antistolling naar de eerste lijn
 • Bevorderen van de samenwerking tussen de betrokken disciplines door multidisciplinaire aanpak van het S-team
Long Life Lab

Long Life Lab – Een serious game

Long Life Lab is een serious game gericht op de ketenzorg rondom een fictieve patiëntgroep en gebaseerd op de Triple Aim doelstellingen. In een middag dompelen deelnemers zich onder in de wereld van “Gemeente Grasbeek” en ervaren zij de dynamiek en complexiteit van transmurale zorg vanuit verschillende rollen.

Inzicht in elkaars belangen met serious gaming
Doel van de serious game Long Life Lab is inzicht verkrijgen in de verschillende perspectieven van de belanghebbenden. Tijdens de game bootsen verschillende belanghebbenden uit een regio of organisatie de complexe werkelijkheid van de gezondheidszorg na met bijbehorende belangen. Zo ontstaat begrip en inzicht in de belangen van diverse partijen betrokken in de zorg, zoals eerste en tweede lijn. Zo ontstaat begrip en meer vertrouwen. Daarnaast maakt het inzichtelijk waarom het noodzakelijk is bepaalde processen anders in te richten. Long Life Lab geeft zorgaanbieders en belanghebbenden handvatten om een inhoudelijke en diepgaande discussie te voeren over kwaliteit van zorg, patiënttevredenheid en verlagen van zorgkosten. Long Life Lab is een goed vertrekpunt als het gaat om ontschotting, innovatieve oplossingen voor de toekomst en een betere ketenzorg.

Optimale afstemming en samenwerking voor het S-team met serious gaming
Een goede samenwerking en afstemming binnen het S-team is belangrijk voor het bereiken van de meest optimale trombosezorg. Maar hoe realiseer je dit? Serious gaming is een ideaal instrument om vanuit een veilige en ontspannen situatie te achterhalen wat goed gaat in de samenwerking en wat beter zou kunnen. Op 20 april 2017 is serious game ‘Long Life Lab’ gespeeld. De deelnemers gingen vol enthousiasme aan de slag in de rol van huisarts, directeur van een zorggroep of ziekenhuis, wethouder, longarts, verpleegkundige, fysiotherapeut, psycholoog, zorgverzekeraar of vertegenwoordiger van de patiëntenvereniging van gemeente Grasbeek. Al snel bleek echter dat er veel onduidelijk was over het exacte proces dat de patiënt volgt. Het was onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk was en wie het overzicht had. Opvallend was de snelheid en creativiteit van de oplossingen, de veranderkracht van de groep en de wil om zowel op gebied van kwaliteit, patiënttevredenheid als kosten te willen ontwikkelen. In een aantal fictieve jaren wisten ze met elkaar de zorg voor de patiënten in de gemeente Grasbeek te verbeteren. Eenmaal weer uit de wereld van gemeente Grasbeek werden deelnemers uitgedaagd de inzichten van de game te vertalen naar de zorg voor patiënten met antistollingsmedicatie. Dit leidde opnieuw tot vele kleine verbeteringen die direct uitvoerbaar waren binnen de eigen organisatie. Daarnaast waren er ook rondom samenwerking en inrichting van zorg waardevolle, nieuwe inzichten:

 • Maak tijd om met elkaar mee te lopen om zo inzicht te krijgen in elkaars werk en zichtbaar te maken wie wat doet. De tijd die je investeert levert meer op dan het kost. “Deelnemer: Dit weten we eigenlijk wel maar doen we niet zo vaak. Misschien dat we toch nog te vaak aannemen dat we ‘het wel weten’ van elkaar terwijl ieder beroep continu doorontwikkelt.”
 • Voor een goede overdracht tussen zorgverleners is het noodzakelijk om van elkaar te weten welke informatie je kunt verstrekken, hoe je deze informatie overdraagt en welke informatie je wenst te ontvangen. “Deelnemer: Hier nemen we in de praktijk vaak te weinig tijd voor, terwijl dit voor beide partijen belangrijk is en dit veel wederzijds onbegrip kan besparen”.
 • Ketengericht denken en inrichten is cruciaal voor trombosezorg omdat de zorg niet alleen in de 1e, 2e of 3e lijn plaatsvindt. “Deelnemer: We richten ons heel erg op verbeteren binnen onze eigen ziekenhuisorganisatie. Door Long Life Lab heb ik mij gerealiseerd dat het heel krachtig is vaker contact te zoeken met de 1e lijn collega’s.”
 • Implementatie kost tijd. Hierbij is het belangrijk niet teveel initiatieven tegelijkertijd te implementeren en heldere afspraken breed te verspreiden. “Deelnemer: We hadden zoveel goede initiatieven, maar omdat het er zoveel waren voelde het alsof ik geen tijd meer had voor de patiëntenzorg. Terwijl ieder initiatief tot een verbetering voor de patiënt zou kunnen leiden was het gevolg juist dat ik alles maar half deed”.
 • No data – no talk. Het objectiveren met behulp van data ondersteunt de snelheid van beslissingen. “Deelnemer: Het gevolg van goede data is dat ik ook een beter plan had. Hierdoor waren de gemeente en verzekeraars eerder bereid te investeren”.            

Meer weten over dit onderzoek?

Wil je meer weten over het antistollingsonderzoek dan kun je contact opnemen met A.R. Dreijer Apotheker i.o. (a.dreijer@rdgg.nl/015-2604461. Het S-team bestaat verder uit prof. dr. Patricia van den Bemt, dr. Marieke Kruip en dr. Jeroen Diepstraten. Long Life Lab is door GSK, Q-Consult Zorg en Frisse Blikken ontwikkeld en is een geaccrediteerde nascholing. Wil je meer weten over serious gaming en/of Long Life Lab dan kun je contact opnemen met Sanne van Logten (Q-Consult Zorg).