Langer zelfstandig en veilig thuis wonen? E-health verhoogt zelfredzaamheid

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Gelukkig zijn er al initiatieven zoals Digiredzaam Den Haag, een samenwerking tussen zorginstellingen, welzijnsorganisaties, de gemeente Den Haag en het ROC Mondriaan, met Middin als kartrekker. Zij zetten zich gezamenlijk in om de ontwikkeling en uitwisseling van digitale vaardigheden binnen zorg- en welzijnsorganisaties te verbeteren, waardoor zij beter in staat zijn om de afspraken uit het IZA in de praktijk te brengen.

Aanpak voor hogere zelfredzaamheid

Het aantal mensen in Den Haag dat zorg nodig heeft groeit fors. Digiredzaam Den Haag wil de inzet van e-health stimuleren, om mensen (langer) zelfstandig veilig thuis te kunnen laten wonen en de (mantel)zorg te ontlasten. Dit past bij de ambitie om de zelfredzaamheid van het stijgende aantal zelfstandig thuiswonende, kwetsbare inwoners van Den Haag te verhogen.

Q-Consult Zorg heeft in opdracht van de gemeente Den Haag de aanpak voor Digiredzaam Den Haag begeleid en de subsidie hiervoor aangevraagd. Momenteel ondersteunt Q-Consult Zorg Middin in de projectuitvoering. Vanuit bewezen effectiviteit wordt het werken met technologische toepassingen in de praktijk verder opgeschaald. Dit gebeurt door het organiseren van een klantreis om kwetsbare Haagse inwoners en hun verzorgers/ondersteuners bewust te maken van de mogelijkheden die e-health biedt rondom hun hulpvraag. De zorgprofessionals die een aandeel hebben in deze klantreis worden opgeleid middels actie-leren, een continu proces van leren door te doen en reflecteren.

Op weg naar onze doelen

Digiredzaam Den Haag is een project van drie jaar, waarbij we toewerken naar het einddoel: het verhogen van de digiredzaamheid van 5000 of meer inwoners van Den Haag. Na het eerste jaar zijn de volgende resultaten geboekt:

  • Er zijn 102 zorgprofessionals geschoold, die nu vraaggestuurd klantreizen maken om de juiste e-health per cliënt te kunnen kiezen! Hierdoor is de zorg persoonlijker en is de cliënt zelfstandiger.
  • Ondersteuning vindt plaats via de Thuistechnologieverkenner, een website waarop cliënten online advies kunnen krijgen over hulpmiddelen die zij thuis zelf kunnen gebruiken. Door dit samen in te vullen met een zorgprofessional, verbetert de zelfredzaamheid van de cliënt.
  • Er zijn twee informatie- en uitleenpunten voor zorgtechnologie geopend, Technotheek Schroeder en Technotheek Xtra-Mariahoeve. Deze fysieke locaties zorgen voor interactie en uitwisseling van technologieën tussen cliënten en medewerkers. Ook biedt het mensen de kans om onder begeleiding kennis te maken met e-health.
  • De mogelijkheden van duurzame bekostiging worden verkend. Deze inventarisatie vormt de basis om in de komende jaren de afspraken in het kader van het IZA waar te kunnen maken.

Q-Consult Zorg als partner in projectplanning en -uitvoering

Wil jouw organisatie ook bijdragen aan het behouden van goede, toegankelijke en betaalbare zorg? Dan is het tijd om actie te ondernemen! Wij werken graag samen om nieuwe (digitale) competenties te ontwikkelen en e-health passend in te zetten binnen jouw organisatie en regionale samenwerkingsverbanden. Neem contact op met Marion van Dijk om de mogelijkheden te bespreken.