Integraal capaciteitsmanagement

Integraal capaciteitsmanagement

Goede afstemming tussen zorgvraag en zorgaanbod is cruciaal. De patiënt of cliënt wil de juiste zorg op het juiste moment en op de juiste plek ontvangen, terwijl ontwikkelingen in de maatschappij het zorgaanbod juist onder druk zetten. Integraal capaciteitsmanagement (ICM) zorgt voor inzicht in de beschikbare capaciteiten, geeft grip op zorgprocessen en maakt optimale afstemming van de beschikbare capaciteiten mogelijk. Wij kunnen je ondersteunen bij de implementatie van de vijf elementen en bijbehorende randvoorwaarden van integraal capaciteitsmanagement.

Wat is integraal capaciteitsmanagement?

Integraal capaciteitsmanagement (ICM) is het op strategisch (>1jr), tactisch (3mnd-1jr) en operationeel (<3mnd) niveau bepalen van de zorgvraag en gewenste productie. Vervolgens worden de juiste capaciteiten beschikbaar gesteld en het geheel gemonitord. Integraal capaciteitsmanagement helpt een organisatie haar capaciteiten in te richten en open te stellen op basis van de verwachte zorgvraag. Door strategisch, tactisch en operationeel niveau aan elkaar te verbinden levert ieder niveau de juiste in- en output aan het andere niveau en wordt integrale afstemming tussen afdelingen bevorderd. Dit zorgt voor een kwalitatief goede en efficiënte afstemming van zorgvraag en -aanbod. Hierin worden ook de financiële planning & controlcyclus en de afspraken met de zorgverzekeraar meegenomen. 
 

Whitepaper integraal capaciteitsmanagement

Q-Consult Zorg schreef een whitepaper over de essentiële elementen en randvoorwaarden van Integraal capaciteitsmanagement. Vraag kosteloos onze whitepaper integraal capaciteitsmanagement aan >>

Wat zijn de elementen van integraal capaciteitsmanagement?

De Nederlandse zorg is veelal georganiseerd in afdelingen op basis van specialismen, terwijl patiëntenzorg over verschillende afdelingen heen plaatsvindt. Het is daarom noodzakelijk en logisch om ook de zorg integraal in te richten. Het integraal inrichten van capaciteiten kan alleen als integraal capaciteitsmanagement onderdeel is van het werk van (medisch) managers, teamleiders en planners op alle niveaus. Denken en organiseren vanuit de volle breedte van de patiëntketen is het uitgangspunt.

Een organisatie waarbij integraal capaciteitsmanagement in de volle breedte werkt en onderdeel is van de bedrijfsvoering beheerst de volgende vijf elementen en bijbehorende randvoorwaarden:

 1. Productie & Logistieke kaders
 2. Integraal Overleg & Communicatie
 3. Integraal capaciteitsmanagement Center
 4. Capaciteiten inrichten
 5. (Plan-)processen verbeteren

Randvoorwaarden:

 • Een integraal capaciteitsmanagement-visie en veranderklimaat
 • Bekwaam personeel
 • Beschikbaarheid van (logistieke) data
Elementen integraal capaciteitsmanagement (ICM)

Quickscan integraal capaciteitsmanagement

Om goed op de vijf elementen en bijbehorende randvoorwaarden van integraal capaciteitsmanagement te kunnen inspelen, hebben wij een quickscan ontwikkeld. Deze quickscan maakt inzichtelijk wat goed gaat en waar ruimte voor ontwikkeling is. Gezamenlijk met de betrokkenen doen we aanbevelingen tot vervolgstappen. Vraag de quickscan integraal capaciteitsmanagement aan >>
 

Ondersteuning nodig bij integraal capaciteitsmanagement?

Het vormgeven van de vijf integraal capaciteitsmanagement elementen vraagt veel van organisaties. Wij helpen en ondersteunen bij integraal capaciteitsmanagementtrajecten onder andere als:

 • (ad interim) Capaciteitsmanager 
 • (ad interim) Capaciteitsadviseur
 • Projectleider
 • Procesbegeleider
 • Trainer integraal capaciteitsmanagement vanuit Q-Academie
 • Coach bij integraal capaciteitsmanagementtrajecten. 
 • Met data intelligence en tooling kunnen wij ondersteunen bij het uitvoeren van (complexe) data-analyses en het ontwikkelen van tooling of rapportages die jouw werkprocessen ondersteunen.

Ook organiseren en faciliteren wij regelmatig intervisiebijeenkomsten op dit gebied, waarbij zorginstellingen kennis en ervaring uitwisselen. Heb je vragen over integraal capaciteitsmanagement? Neem gerust contact op met ons op!