Integrale zorg Met elkaar de juiste zorg op de juiste plek organiseren

Integrale zorg

De essentie van de juiste zorg op de juiste plek is het verplaatsen van zorg van de instelling naar zorg (dichter) bij de mensen thuis, het vervangen van bepaalde zorg door andere zorg, zoals e-health in plaats van face-to-face contact en het voorkomen van (te) dure zorg. Goede regionale samenwerking is een absolute voorwaarde voor succes. 

Domeinoverstijgende visieontwikkeling

Om zorg integraal te organiseren moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moeten organisaties in de regio elkaar opzoeken om tot een gezamenlijke (regio)visie te komen. Wat wil je gezamenlijk bereiken? Het vormgeven van een integrale visie is de start en de fundering van de samenwerking. Het verspreiden van de visie en het gedachtengoed binnen de samenwerkende organisaties vergroot de betrokkenheid en daarmee de kans op een succesvolle samenwerking. Zoek je ondersteuning bij domeinoverstijgende visieontwikkeling? Neem contact met ons op!

Regiovorming en netwerkontwikkeling

Het samenwerken in een netwerk kent verschillende uitdagingen. Veel verschillende partners, met hun eigen visie en werkwijze, spelen een rol. Bovendien heeft de één meer ervaring met samenwerken in de regio of wijk dan de ander. Wij werken al geruime tijd samen met het Jan van Es instituut om te helpen bij het vormgeven van lokale samenwerkingen. Lees meer over netwerkvorming en -leiderschap >>

Stuurinformatie in de regio 

In steeds meer regio’s geven partijen samen vorm aan de juiste zorg op de juiste plek. Stuurinformatie op regionaal niveau biedt hierbij ondersteuning. Zo helpt het in kaart brengen van de zorgconsumptie in de regio bij het maken van transitieafspraken. Deze transitieafspraken kunnen gemonitord worden met onze transitiemonitor. Bij het ontwikkelen en beheren van stuurinformatie in de regio zijn er extra uitdagingen. Het is bijvoorbeeld nodig om de governance goed te regelen en om te voldoen aan de privacy regelgeving. Daarnaast dient een brede kennis van bronsystemen over de organisaties heen aanwezig te zijn en zijn cloudoplossingen of Trusted Third Party’s van belang. Wij hebben een stappenplan ontwikkeld om succesvol tot een regio- datawarehouse te komen. Lees meer over stuurinformatie in de regio >>

Het organiseren van integrale zorg