Patiëntparticipatie - Samen Beslissen

Patiëntparticipatie - Samen Beslissen

De rol en positie van de patiënt in het zorgproces zal de komende jaren blijven veranderen. Waar eerder besloten werd ‘voor’ de patiënt, wordt nu de transitie gemaakt naar gedeelde besluitvorming ‘met’ de patiënt. Op zowel spreekkamer- als organisatieniveau kan de patiënt een waardevol en breder perspectief bieden. Momenteel staan zorgorganisaties voor de uitdaging om patiënten en hun naasten als volwaardige gesprekspartners te betrekken in de dialoog ter verbetering van de kwaliteit van zorg. 

Wat is patiëntparticipatie?

Patiëntparticipatie is het benutten van de unieke ervaringsdeskundigheid met betrekking tot de persoonlijke situatie, behandeling, ziekte en herstel van patiënten. Patiënten zijn immers bekend met het zorgsysteem en het proces wat zij doorlopen. Dit maakt dat zij met hun kennis en ervaring een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Patiëntparticipatie is tevens een belangrijk middel om beleid en (wetenschappelijk) onderzoek binnen zorgorganisaties aan te laten sluiten op de behoefte en wens van de patiënt.

Patiëntparticipatie kent verschillende vormen, waaronder Samen Beslissen. Samen Beslissen is patiëntparticipatie op spreekkamerniveau en houdt in dat de patiënt sámen met de zorgverlener beslist over welke zorg of behandeling het best past in diens individuele situatie. Goede informatievoorziening over de behandeling is hierbij essentieel. Hoe meer kennis de patiënt heeft over de behandeling, hoe meer sturing deze hier ook zelf aan kan geven. 

Dat patiëntparticipatie een belangrijk onderwerp is, blijkt wel uit het feit dat 70% van de patiënten actief wil meebeslissen over hun eigen zorgtraject. Daarnaast wil het merendeel van de patiënten graag hun bijdrage leveren ter verbetering van de zorg. 
 

Toenemende focus op rol patiënt

Niet alleen ziekenhuizen zelf, maar ook externe partijen hebben een toenemende focus op de rol van de patiënt. Zo streeft het Zorginstituut Nederland (ZIN) ernaar dat in 2022 voor meer dan 50% van de ziektelast uitkomstinformatie beschikbaar is. Door het beschikbaar stellen van uitkomstinformatie wil het  ZIN de patiënt in staat stellen en stimuleren om samen met de behandelaar te beslissen over de behandeling.

Naast het feit dat het centraal stellen en laten participeren van de patiënt een belangrijke focus krijgt vanuit het ZIN, krijgt het patiëntperspectief ook een steeds grotere rol binnen de normenkaders. Ook externe keurmerken (zoals NIAZ-Qmentum Global) vragen nadrukkelijk om het stimuleren en faciliteren van een participerende rol van de patiënt en familie binnen de organisatie. Deze externe ontwikkelingen dragen bij aan de stimulans om als zorgorganisatie een heldere visie op patiëntparticipatie te ontwikkelen en hier actief mee aan de slag te gaan.  
 

Wat bieden wij?

Wil je actief aan de slag met een visie op patiëntparticipatie? Wij denken graag met je mee! Door scholing, begeleiding en advies bieden wij handvatten om de vertaalslag van de visie op patiëntparticipatie te kunnen maken en implementeren. Wij leiden auditoren op in de tracermethodiek. Het uitgangspunt van deze auditmethodiek is de patiënt met als doel een duidelijk beeld te krijgen van diens perspectief. Daarnaast hebben wij ervaring met het uitvoeren van spiegelgesprekken tussen patiënt en behandelaar en hebben wij al vele zorginstellingen ondersteund bij de voorbereiding op accreditatie of hercertificering van o.a. NIAZ-Qmentum Global, ISO 9001, HKZ en ZKN. In samenwerking met onze partner PATIENT+ begeleiden wij o.a. zorgorganisaties in de eerste én tweede lijn bij de implementatie van samen beslissen met behulp van keuzehulpen.