Hoe ontwerp je een Integrale Crisisdienst?


De 24/7-bereikbaarheid en beschikbaarheid van crisiszorg is in regio’s soms versnipperd georganiseerd. Inwoners en professionals zien door de vele meldpunten door de bomen het bos niet meer. Welke zorg je ontvangt, hangt af van welk nummer je belt. Dat kan ook anders! In dit artikel vertellen we hoe je een Integrale Crisisdienst ontwerpt aan de hand van drie landelijk veel gebruikte modellen.

webheader_ontregel_de_zorg

Versnippering in de crisiszorg

Vanuit het zorglandschap wordt op verschillende manieren ingezet op crisissituaties. Vanuit de historie zijn hierbij schotten ontstaan tussen verschillende domeinen (o.a. Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en (licht) verstandelijke beperking aanbieders (L)VB), en tussen minder- en meerderjarigen. Door deze schotten kan de zorg per crisissituatie verschillen. Wanneer er zich in de praktijk een situatie voordoet die een gezin niet de baas kan, vraagt dit daarentegen om onmiddellijke hulp, ongeacht het meldpunt waarbij zij terecht komen of hoe deze wordt gefinancierd. Hiervoor dient er sprake te zijn van één systeem en één plan.


Ambities in de regio

Organisaties en financiers werken in steeds meer regio’s aan het realiseren van één integrale crisisdienst waarin systeemgericht en domeinoverstijgend wordt samengewerkt. Deze crisisdienst heeft één toegang en één telefoonnummer en werkt met een eenduidige en integrale triage. Daarbij bestaat de crisisdienst uit één team met gemengde expertise dat 24/7 beschikbaar is om ter plaatse een eerste veiligheidsinschatting te maken. Waar nodig zorgt dit team dat de crisis wordt gede-escaleerd en de juiste vervolghulp in de vorm van (ambulante) crisishulp of reguliere zorg wordt ingezet.


Maar wat betekent dit eigenlijk? Als duidelijk is wat de belangrijkste knelpunten in de huidige situatie in de regio zijn voor inwoners, verwijzers, betrokken organisaties en financiers, welke mogelijkheden zijn er dan als de wens is om het anders te organiseren? Hoe kom je tot een ontwerp?

Voorbeelden van crisissituaties

 • Er wordt na melding van buren door de politie huiselijk geweld geconstateerd tussen twee ouders. Jonge kinderen zitten verstijfd op de bank. Strafrecht alleen is niet voldoende. De politie wil ook direct inzet vanuit hulpverlening.


 • Een vrouw van 25 loopt ’s nachts over straat met haar dochtertje van 2 jaar oud. Het is buiten 2 graden. De politie spreekt haar aan. Ze is erg verward en zij en haar kindje hebben geen plek om te slapen.


 • Een jongen van 17 heeft een baantje in de kringloopwinkel. Hij heeft er vaak ruzie. Als hij door zijn baas erop wordt aangesproken dat hij niet zomaar spullen uit de winkel mag meenemen, uit hij zich suïcidaal. 


 • Een jonge man komt na het uitgaan agressief en opgefokt thuis. Zijn vriendin sluit zich op haar slaapkamer op omdat ze zich niet veilig voelt. 
integrale-crisisdienst-ontwerpen

Drie landelijk veel gebruikte modellen 

Sinds 2015 zijn verschillende regio’s een integrale crisisdienst gestart. De reikwijdte van deze crisisdiensten verschilt; wij brachten drie modellen in kaart.

 • Alle drie de modellen zijn toepasbaar voor de leeftijd van 0-18, 0-23 of 0-100 jaar.
 • Welke organisaties betrokken zijn verschilt per regio en is afhankelijk van de historie, de knelpunten die men met de crisisdienst wil oplossen en de doelgroepen waarop men zich richt. 
 • In de meeste regio’s zijn minimaal Jeugdhulporganisaties en GGZ betrokken. In sommige regio’s zijn daarnaast (L)VB aanbieders, gecertificeerde instellingen (GI’s) en Veilig Thuis (VT) instellingen betrokken.
 • Alle modellen vergen bindende afspraken met vervolgzorg. Bij model 1 is de impact voor het vervolgaanbod het grootst en bij model 3 het laagst.
 • Afhankelijk van de scope van de crisisdienst krijg je te maken met verschillende financieringsstromen.
 • Het slagen van een crisisteam met verschillende expertisen valt of staat met de aandacht die je geeft aan de start-up van het team, het formuleren van missie, visie, taken en verantwoordelijkheden.

Zelf aan de slag met een integrale crisisdienst?

Heeft jouw regio de ambitie om tot een ontwerp voor een integrale crisisdienst te komen? In het ontwikkeltraject moet antwoord gegeven worden op veel vragen. De belangrijkste leidende vragen om tot een ontwerp en tot een voorstel voor de inrichting te komen hebben we op een rij gezet. Neem voor meer informatie of vragen contact op met de onderstaande consultants.

Ontwerpvragen

 1. Welke regio wil je bedienen?
 2. Welke knelpunten wil je oplossen?
 3. Op welke doelgroepen wil je je richten?
 4. Welke expertise heb je daarvoor nodig?
 5. Welke activiteiten (melding, triage crisisinterventie, (ambulante) spoedhulp, overdracht) wil je onderbrengen in de crisisdienst en voor welke activiteiten wil of moet je aanvullende afspraken maken?

Inrichtingsvragen

 1. Welke organisaties worden onderdeel van de crisisdienst?
 2. Hoe breng je de juiste expertise in?
 3. Waar breng je de crisisdienst onder en hoe ziet de (juridische) constructie eruit?

Meer weten over dit onderwerp? Bel ons!

q-zorg-sanne-def

Monique Schmidt

Senior Adviseur


 1. 06-39 26 40 29
 2. monique.schmidt@qconsultzorg.nl
q-zorg-monique-def
Cookie-instellingen
Selecteer de gewenste cookie-instellingen: