Treant - Zorg voor de Regio

Treant - Zorg voor de Regio

Sinds februari 2019 vervullen meerdere collega’s belangrijke functies in het programma “Treant - Zorg voor de Regio”. Hierin heeft Treant samen met de andere zorgorganisaties in de regio Drenthe en Zuidoost-Groningen regionale afspraken gemaakt. Aanleiding: kosten en personeel voor volledig zorgaanbod op alle locaties zijn niet meer op te brengen. Het traject in het noorden is een mooi, complex en actueel voorbeeld van samenwerking in de regio en juiste zorg op de juiste plek met alle uitdagingen waar zorgorganisaties tegenwoordig voor staan. Tijd om jullie daar meer over te vertellen!

Wat is de uitdaging?
Begin februari presenteerde het regieteam “Zorg voor de Regio” de toekomstplannen die voortkwamen uit overleg tussen de samenwerkende partijen (lees meer op: https://zorgvoorregio.nl/). Deze afspraken hebben grote impact op de individuele zorginstellingen door het verschuiven van patiëntstromen. Omdat Treant de grootste speler in de regio is, met zowel ziekenhuiszorg als langdurige zorg, is dit voor de organisatie een enorm verandertraject.

Alle actuele thema’s komen in dit traject langs; beschikbaarheid van acute zorg, organisatie van zorg dicht bij de burger, e-health, concentratie van zorg en natuurlijk ook de arbeidsmarktproblematiek. Hoe organiseer je de zorg slim, kwalitatief en efficiënt terwijl je nieuwe medewerkers aantrekt en huidige medewerkers bindt en boeit?

De vraag aan ons
Vanuit Treant kwam de vraag aan Erik den Teuling of hij een rol kon spelen als programmadirecteur. Een mooie vraag in een complexe transitie. In de gesprekken realiseerde Erik zich al gauw dat een programmadirecteur alleen te licht zou zijn voor deze transitie. De historie van de regio is complex, eerder zijn plannen opgesteld die in de praktijk niet gerealiseerd zijn. De wens om het dit keer te laten slagen en de plannen in de praktijk tot uiting te laten komen, maakte de inzet van een breder team noodzakelijk. Samen met Treant zijn vervolgens de contouren geschetst van een programmaorganisatie die deels wordt ingevuld door drie adviseurs van Q-Consult Zorg (Karin de Booij, Jeroen Brouwers en Kim Rietjens) naast Erik als programmadirecteur én natuurlijk een flink aantal betrokkenen van Treant zelf.

Als programmadirecteur heeft Erik de algehele leiding over de transitie. Hij zet de organisatie op, zit de stuurgroep voor en is sparringpartner voor raad van bestuur, medische staf en de regiopartners. De drie centrale, zorginhoudelijke projecten (hieronder meer) kennen duale aansturing vanuit Treant op bedrijfskundig en medisch gebied. Het programmateam ondersteunt en begeleidt de uitvoering van de acht projecten om tot goed onderbouwde en geformuleerde adviezen te komen. Zij stellen de organisatie in staat om de verandering door te voeren waarbij de kennis uit de organisatie komt. Daarbij kan worden gedacht aan een breed scala; van doorrekenen van de financiële consequenties tot het creëren van draagvlak op alle niveaus. Dit alles in afstemming met de regiopartners.

Hoe ziet het programma eruit?
Het programma kent acht projecten, waarvan de eerste drie de kern vormen en gaan over de zorginhoudelijke consequenties. Het eerste gaat over het centreren van de acute zorg in Emmen en Assen. Hiermee is in de planvorming bewust gekozen voor het scheiden van acute en electieve zorg. Vervolgens worden de locaties met electieve zorg ingericht vanuit het “Centers of Excellence”-gedachtegoed, dit is dan ook project 2. Het derde zorginhoudelijke project betreft de organisatie van netwerkzorg binnen Treant en de regio; sommige van de keuzes hebben als consequentie dat de zorg verder weg wordt georganiseerd van de burger. Met netwerkzorg, samenwerking van de 1e en 2e lijn én e-health komt de zorg weer dichterbij.

In deze projecten is een groot aantal (circa 150) medewerkers van Treant betrokken in de planvorming. De afgelopen maanden is gewerkt aan consultatie van artsen door middel van vakgroepgesprekken en daarnaast wordt op diverse manieren een brede groep van medewerkers en andere stakeholders betrokken en geïnformeerd. De andere 5 projecten gaan over de organisatie van zorg in de regio en de verschuiving van zorg naar andere partijen. Dit kent namelijk grote gevolgen voor medewerkers en de inrichting van locaties. De thema’s PO&O, huisvesting & inrichting, financiële stabiliteit, meerjarenafspraken met zorgverzekeraars en interne & externe communicatie kennen daarom een eigen project binnen het programma.

Treant projectstructuur
Projectstructuur Treant

Hier willen we naar toe
Momenteel zitten we in fase 1 van 3; de planvorming. Dit leidt in september 2019 tot duidelijke keuzes voor de inrichting van de zorg en duidelijke profielen voor de drie ziekenhuislocaties. Het geeft vorm aan een verdere samenwerking tussen Cure en Care binnen Treant zelf. Het leidt ook tot verdere samenwerking en afstemming tussen de zorgorganisaties in de eerste en tweede lijn in de regio. Na de zomer start het formele besluitvormingstraject met de adviesraden en bespreking van de adviezen met de stakeholders. Vanaf november 2019 start fase 3 ‘de implementatie’; waarbij de meest ingrijpende veranderingen in 2020 zullen worden doorgevoerd. Kortom; een zeer spannende periode waar het programmateam met volle energie aan werkt.

Het doel; behoud van kwalitatief goede zorg in Drenthe en Zuidoost-Groningen! En dit alles op een gedragen en constructieve manier vormgegeven. Dit traject ademt alles waar de zorg nu voor staat: Zorg op de Juiste plek, dicht bij de burger en personeel in hun kracht. Wanneer Treant deze transitie heeft gerealiseerd kan deze casus als inspiratiebron en voorbeeld dienen voor veel zorgorganisaties in Nederland! Wij zijn trots dat wij hier een bijdrage aan mogen leveren en dat we positieve reacties uit de organisatie ontvangen: “Q-Consult Zorg is de verbindende schakel tussen alle projecten, fijn om leiding te hebben die dit complexe proces overziet”. Meer weten over dit project? Neem dan contact op met onderstaande consultant.