Compensatie omzetderving en kosten aanbieders langdurige zorg

Compensatie omzetderving en kosten aanbieders langdurige zorg

In mei publiceerde de NZa een nieuwe beleidsregel ter compensatie van extra gemaakte kosten en omzetderving voor aanbieders in de langdurige zorg. Aanleiding voor deze compensatieregeling: de coronacrisis. Zijn er tussen 1 maart en 31 december 2020 extra kosten gemaakt om zorg veilig te kunnen leveren? Dan kan er gecompenseerd worden. Daarnaast kunnen aanbieders compensatie ontvangen voor omzetderving in de periode 1 maart tot en met 30 juni 2020 – in dit geval gaat het om omzetderving als gevolg van uitgestelde opnames of het niet kunnen leveren van zorg door medewerkers.

Om in aanmerking te komen voor compensatie moet er aan voorwaarden voldaan worden. We lopen ze langs:

1. Welke extra gemaakte kosten worden vergoed?

Dit wordt vergoed:

 • Extra kosten die nodig zijn om gebruikelijke en noodzakelijke zorg veilig en verantwoord te leveren, bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen en extra personele kosten. De vergoeding geldt voor extra kosten gemaakt in de periode 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020.
 • Uitzondering: voor de extra personele kosten van zorgmedewerkers in de verpleeghuiszorg moet eerst het kwaliteitsbudget worden aangesproken. Pas wanneer het kwaliteitsbudget niet toereikend is om deze kosten te dekken kan aanspraak gemaakt worden op vergoeding.

Dit wordt niet vergoed:

 • Kosten waar de zorgaanbieder voor verzekerd is.
 • Kosten waarvoor een subsidie is aangevraagd en toegekend.
 • Kosten die op grond van andere wet- en regelgeving of door een andere instantie worden vergoed, omdat de cliënt dit niet op grond van de Wlz bekostigd krijgt.
 • Personele kosten waarvoor de zorgaanbieder al een vergoeding ontving uit de gedeclareerde en goedgekeurde productie in 2020 of vanuit de in de beleidsregel opgenomen omzetderving.
 • Kosten waarvoor de zorgaanbieder al een vergoeding ontvangt uit de transitiemiddelen verpleeghuiszorg of de kwaliteitsmiddelen verpleeghuiszorg. Pas als het kwaliteitsbudget niet toereikend is om deze extra kosten te dekken kan aanspraak gemaakt worden op vergoeding.

2. Welke misgelopen omzet wordt vergoed?

Dit wordt vergoed:

 • Vermindering van inkomsten doordat cliënten opname uitstellen of medewerkers geen zorg meer mogen leveren. De vergoeding geldt voor geleden omzetderving in de periode 1 maart 2020 tot en met 30 juni 2020.

Dit wordt niet vergoed:

 • Omzetderving die de bovengrens van de goedgekeurde productie 2020 overschrijdt bij de herschikking.

Verantwoording

Om daadwerkelijk compensatie te ontvangen moet je als zorgaanbieder extra gemaakte kosten en omzetderving kunnen verantwoorden. Deze verantwoording zal waarschijnlijk terugkomen in de accountantscontrole over het jaar 2020. Om extra werk achteraf te voorkomen is het belangrijk op voorhand goed te registreren.

 1. Extra gemaakte kosten: om in aanmerking te komen voor compensatie van extra kosten als gevolg van de coronacrisis moet je als zorgaanbieder inzichtelijk maken welke extra kosten zijn gemaakt. Extra gemaakte kosten moeten worden geregistreerd en duidelijk identificeerbaar zijn in de administratie. Binnen de extra gemaakte kosten wordt onderscheid gemaakt tussen personele kosten en materiële kosten. Onder personele kosten vallen zowel kosten voor zorgpersoneel als kosten voor niet-zorgpersoneel.
 2. Omzetderving: de omzet die een zorgaanbieder is misgelopen als gevolg van de coronacrisis wordt berekend aan de hand van meerdere gegevens, die allemaal apart vastgelegd moeten worden in de administratie.

De volgende gegevens dienen vastgelegd te worden voor berekening omzetderving:

 • Berekende omzet o.b.v. representatieve periode (1 februari 2020 t/m 29 februari 2020). De omzet wordt berekend o.b.v. de gedeclareerde en door zorgkantoor goedgekeurde Wlz-productie van “Wlz-omzetprestaties zonder correctie doordeweekse dagen” en “Wlz-omzetprestaties met correctie doordeweekse dagen”.
 • Geraamde extra omzet. Door zorgaanbieder en zorgkantoor overeengekomen geraamde extra productie van “Wlz-omzetprestaties”. Bijvoorbeeld locatie- of productiecapaciteit die pas in de omzetdervingsperiode is opgeleverd of extra omzet als gevolg van verplaatsing van productie naar een andere zorgkantoorregio.
 • Omzet gesloten capaciteit/locatie. Productie die in mindering wordt gebracht omdat capaciteit/locatie gesloten is. Het betreft geen vermindering van productiecapaciteit of sluiting als gevolg van het SARS-CoV-2 virus.
 • Niet-Wlz-productie. De niet-Wlz-productie die op een Wlz-locatie door Wlz-personeel is geleverd, bijvoorbeeld eerstelijnsverblijf.
 • Niet vergoed aan onderaannemer. Het deel dat zorgaanbieder niet heeft vergoed aan de onderaannemer.
 • Gedeclareerde omzet in omzetdervingsperiode. Gedeclareerde en door zorgkantoor goedgekeurde Wlz-productie over de omzetdervingsperiode.
 • Kostenreductie. De reductie in kosten die zorgaanbieder heeft gerealiseerd, omdat zorg niet meer geleverd wordt.
 • Specifieke omstandigheden zorgaanbieder. Voor zorgaanbiederspecifieke omstandigheden die meegenomen moeten worden om onbedoeld voor- of nadeel voor de zorgaanbieder te voorkomen.

Voordat een aanvraag kan worden ingediend moet er overeenstemming zijn tussen zorgaanbieder en het zorgkantoor of Wlz-aanbieder. Een aanvraag voor compensatie van extra gemaakte kosten kan namelijk alleen tweezijdig bij de NZa worden ingediend. Dat wil zeggen dat zorgaanbieder en het zorgkantoor of Wlz-uitvoerder gezamenlijk een aanvraag indienen, of dat beide partijen aparte, overeenkomstige aanvragen indienen. Bij het doen van een aanvraag is het verplicht gebruik te maken van het afzonderlijke formulier bij het herschikkingsformulier 2020. Compensatie ontvangen? Zorg voor een sluitende aanvraag en een goede vastlegging van de benodigde gegevens.

Vragen hierover of behoefte om van gedachten te wisselen? Neem dan contact met ons op!