GGZ Zelfonderzoek 2018

GGZ Zelfonderzoek 2018

Net als vorig jaar volgt ook dit jaar in de curatieve GGZ het Zelfonderzoek. Doel van dit onderzoek is om de rechtmatigheid van de gedeclareerde zorg vast te stellen. Ook dit jaar zet de verschuiving van gegevensgerichte naar procesgerichte verantwoording door. Daarnaast kiezen sommige GGZ instellingen kiezen ervoor om dit jaar twee zelfonderzoeken in één jaar af te leggen. Dit brengt extra werklast met zich mee en vraagt capaciteit die je wellicht niet hebt of op een andere manier wil inzetten. Wij kunnen jou hierin ondersteunen met consultants van Q-Consult Zorg en slimme handjes van Q-Talent. 

Begin maart worden de definitieve afspraken rondom het zelfonderzoek 2018 gepubliceerd. Daarna hebben GGZ-instellingen tot 1 april om zich voor het zelfonderzoek aan te melden. Let op! Deze aanmelddatum is een maand eerder dan in voorgaande jaren. Houd er na aanmelding rekening mee dat de freeze eerder gemaakt moet worden dan voorgaande jaren. Bij de aanmelding dien je ook aan te geven of je de gepast gebruik controlepunten op gegevensgerichte wijze of op procesgerichte wijze wil verantwoorden. Mocht je ondersteuning nodig hebben dan komen we graag met jou in contact. 

Sinds vorig jaar is het mogelijk om de gepast gebruik controlepunten op een procesgerichte wijze te verantwoorden, de overige controlepunten worden op de al bekende gegevensgerichte wijze verantwoord. Het op procesgerichte wijze verantwoorden krijgt een steeds prominentere rol, zo is dit ook terug te vinden in Horizontaal Toezicht of de accountantsverklaring Wet Maatschappelijke ondersteuning/Jeugdwet. 

Alle info over het GGZ Zelfonderzoek 2018 én het procesgericht verantwoorden op een rij! 

3 vragen én antwoorden over de procesgerichte verantwoording 

Wat houdt de verandering van gegevensgerichte naar procesgerichte verantwoording in?
Bij gegevensgerichte verantwoording wordt voornamelijk op basis van data gekeken in hoeverre geconcludeerd kan worden of aan de verantwoordingseisen wordt voldaan. Bij procesgerichte verantwoording wordt gekeken naar de inrichting van de procedures en processen in de AO/IC en in hoeverre deze zodanig zijn ingericht dat de risico’s behorende bij de verantwoording gemitigeerd zijn. Met behulp van AO/IC maak je inzichtelijk hoe en welke beheersmaatregelen er binnen de organisatie zijn die inspelen op de negen gepast gebruik risico’s.

Wat zijn de grootste praktische verschillen waar je tegenaan kan lopen? 
Als kaders voor procesgerichte verantwoording heb je het addendum ‘procesgerichte verantwoording gepast gebruik’ bij het zelfonderzoek en het adviesrapport ‘AdviesTaskforce Gepast Gebruik in de GGZ’. Deze stellen basiskaders, maar laten veel vrijheid hoe deze precies in te vullen. In het gegevensgerichte zelfonderzoek wordt duidelijk beschreven welke stappen exact uitgevoerd moeten worden, terwijl je bij de procesgerichte controle je eigen methode moet vinden. Dit vraagt dan ook andere competenties voor zowel het uitvoeren van het onderzoek als het opstellen van de rapportage. 

Wat zijn de praktische werkzaamheden die voor procesgericht zelfonderzoek uitgevoerd moeten worden? 
In een procesgerichte verantwoording is het zoeken naar het geven van een eenduidige structuur aan hetgeen dat verklaard dient te worden. Neem bijvoorbeeld risico 7 op gepast gebruik: ‘Het risico dat voor de aard van de patiënt onnodig minuten worden geschreven’. Wat hebben we gedaan om dit risico te bespreken? Eerst is de AO/IC inzichtelijk gemaakt en bepaald of de beheersmaatregelen werken en worden nageleefd. Dit hebben we gedaan door het uitvoeren van een documentstudie en interviews. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden zijn andere competenties nodig dan bij het uitvoeren van steekproeven zoals bij de gegevensgerichte controle. Daarnaast moet in overeenstemming met de organisatie gekeken worden naar welke verbetermaatregelen je inzet op een eventueel restrisico. De uitkomsten van die verbetermaatregelen komen terug in het zelfonderzoek van volgend jaar.

De afgelopen jaren hebben Q-Consult Zorg en Q-Talent bij GGZ-instellingen ondersteuning geboden bij het Zelfonderzoek. Dit kan met de inzet van ervaren projectleiders, maar ook met de inzet van slimme handjes om dossiercontroles uit te voeren. Ook hebben wij projectleiders die ervaring hebben met de procesgerichte verantwoording.