Toename in brede inzet e-health: ken jij de mogelijkheden?

Toename in brede inzet e-health: ken jij de mogelijkheden?

Door corona zijn e-health-innovaties in een stroomversnelling geraakt. Een belangrijke ontwikkeling is dat steeds meer organisaties het belang van digitale zorg inzien en verder kijken dan alleen de implementatie van beeldschermzorg en/of e-consulten. Vanuit het ministerie wordt ook in 2022 hierop sterk ingezet. Zo is er in de begroting 14 miljoen uitgetrokken voor de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). In dit artikel lichten we toe welke ontwikkelingen er zijn en hoe je e-health breed kan inzetten binnen jouw organisatie.

Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) projecten

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) verleent subsidie voor uitvoering van de activiteiten van het innovatiecluster e-health. De activiteiten zijn gericht op het opschalen én borgen van e-health-toepassingen in de organisatie, inclusief het opleiden van zorgprofessionals en het informeren en trainen van cliënten en mantelzorgers. Het gaat om bestaande e-health.

Ondersteuning diverse projecten
In 2021 hebben wij meerdere organisaties ondersteund bij het opstellen van het activiteitenplan en de begroting ten behoeve van de subsidieaanvraag. De komende 3 jaar zijn we bij de uitvoering van een aantal projecten betrokken. Hierbij gaat het om een samenwerking van een aantal zorgorganisaties binnen grote gemeentes in de Randstad.

De projecten zijn erop gericht om de inzet van bestaande e-health-toepassingen op te schalen. In samenwerking met uitleenservices worden diverse instrumenten ingezet. Zo worden de verpleegkundigen sterk ondersteund en opgeleid om vanuit de klantreis en Samen Beslissen de inzet te kunnen organiseren. 

Het doel is om kwetsbare cliënten en hun betrokken mantelzorgers en zorg- en welzijnsprofessionals de waarde van e-health te laten ontdekken in hun dagelijks leven. De monitoring is erop gericht om resultaten in kaart te brengen om duurzame bekostiging te kunnen beargumenteren. 

De subsidieregeling is momenteel gesloten maar we verwachten dat deze in 2022 weer open gaat.  

Toename en meer diversiteit in toekenning SET COVID-19 subsidie 2021

Dat e-health een vlucht heeft genomen, is terug te zien in de 1.369 toekenningen voor de SET COVID-19 subsidie. Wij hebben de toekenningen kwantitatief geanalyseerd door te zoeken op verschillende steekwoorden en combinaties hiervan. Wat opvalt? De meeste toekenningen (40%) zijn gericht op de implementatie en adoptie van beeldschermzorg en/of e-consulten. 20% is gericht op het in gebruik nemen van medicatiedispensers. Als derde staat de opschaling van tele-monitoring met een aandeel van 10%. Wondzorg op afstand, zelfmanagement en sociale robots komen ook opmerkelijk vaak voor.

Vergeleken met 2020 is dit een fantastische ontwikkeling, mede om de aantallen, maar ook om de spreiding in het soort toekenningen. In 2020 was in een SET COVID-19 subsidie analyse meer dan 80% van de toekenningen alleen gericht op beeldbellen en/of e-consulten. De focus is gewijzigd van nagenoeg alleen maar het beeldcontact naar het gebruik van e-health in de daadwerkelijke zorgverlening. Dit is een positieve verandering. Het toont aan dat veel organisaties het belang en de essentie van e-health inzien. Zij willen aan de slag om de zorg te veranderen en kwalitatief te verbeteren. 

Is jouw organisatie nog op zoek naar de juiste e-health-toepassingen? Vraag dan onze e-health toolbox aan.

Bredere toepassing e-health

De opmars van andere digitale zorgmiddelen is een goede stap in de zorgdigitalisering. Toch is e-health nog breder inzetbaar: e-health is ook de oplossing voor het anders en beter organiseren van zorgnetwerken. Het biedt organisaties betere informatie-uitwisseling in samenwerkingsverbanden binnen en over de domeinen van de Wlz, Wmo en Zvw heen.

De urgentie om deze uitwisseling te realiseren is ook aangestipt in het rapport “Zorg voor de toekomst”, het advies van de Sociaal Economische Raad aan de regering hoe de zorg betaalbaar te houden. Juíst omdat e-health nu zo in de spotlight staat, is het zaak hier als zorgorganisatie op in te spelen. Ook na de coronacrisis zal e-health een grotere rol krijgen in het zorglandschap.

Welke financieringsmogelijkheden voor e-health zijn er?

Financiering is van belang om jouw gekozen e-health-toepassingen te kunnen implementeren in de organisatie. Wist je dat hier verschillende mogelijkheden voor zijn? We lichten ze voor je toe: 

Interne financiering
E-health kun je opnemen in de interne financiering. Het is verstandig om 0,5-1% te reserveren in de jaarbegroting voor innovaties. Het gaat dan om eigen ideeën en initiatieven die passen bij de visie en missie van de organisatie.

Subsidiemogelijkheden
Als de eigen ideeën ook passen in het beleid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zijn er vaak subsidies beschikbaar om het eigen budget aan te vullen. De drie belangrijkste subsidieregelingen voor e-health op dit moment zijn:

  • Subsidie Ondersteuning Wijkverpleging (SOW)
  • Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) 
  • Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP)

Meer informatie vind je op Zorg van Nu.

Zorgverzekeraars en zorgkantoren
De zorgaanbieder kan samen met de zorgverzekeraar gebruikmaken van de ruime NZa beleidsregels voor e-health, inclusief de facultatieve prestatie. Deze laatste zorgt ervoor dat e-health optimaal benut kan worden. Zie deze wegwijzer bekostiging digitale zorg. Doel is dat digitaal het normaal gaat worden. 

Meer weten over hoe wij kunnen helpen bij digitalisering in de zorg?

Wij denken graag mee om e-health binnen jouw organisatie op een juiste wijze te introduceren, integreren in de bedrijfsvoering en verder op te schalen. Ook door gebruik te maken van de bestaande subsidies. Neem hiervoor contact op met onderstaande consultants.