Verkiezingsprogramma: de belangrijkste standpunten over de zorg op een rij

Verkiezingsprogramma: de belangrijkste standpunten over de zorg op een rij

Woensdag 17 maart gaan we weer naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Voor iedereen is de zorg een belangrijk thema. Daarom hebben we van de acht grootste partijen de belangrijkste standpunten over de zorg, vanuit het perspectief van de zorgaanbieder, op een rij gezet. 

Wil je meer lezen over de (andere) standpunten? De link naar het volledige verkiezingsprogramma is toegevoegd. De politieke partijen staan op alfabetische volgorde.

CDA standpunten zorg

 • De zorg moet beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar zijn.
 • Wij kiezen voor zinnige zorg, waarbij het belang van de patiënt vooropstaat, omdat niet alle zorg in de praktijk ook leidt tot een betere gezondheid.
 • Wij verlagen de werkdruk in de zorg door te zorgen voor voldoende personeel en minder administratieve rompslomp. 
 • Wij stimuleren volop de innovatie en digitalisering in de zorg.
 • Ziekenhuiszorg: we maken samen met het veld een nieuwe zorgkaart voor heel Nederland, waarmee we de zorg anders en beter organiseren.
 • De rol van regioziekenhuizen wordt versterkt.
 • De wildgroei aan thuiszorgorganisaties wordt beperkt door hogere eisen te stellen aan nieuwe aanbieders, andere financieringsprikkels en wijkgerichte samenwerking.
 • Betere samenwerking tussen GGZ-instellingen en maatschappelijke partners, meer aandacht voor de financiering van patiënten die complexe zorg nodig hebben en meer opleidingsplaatsen kunnen de druk verlichten.
 • Regionale preventiefondsen waarin gemeenten, zorgkantoren, verzekeraars en zorgorganisaties gezamenlijk investeren in preventie en gezond leven en vervolgens gezamenlijk delen in de opbrengsten van lagere zorgkosten.

Meer weten?

ChristenUnie standpunten zorg

 • Minder schotten voor zorg voor thuiswonende ouderen.
 • Organisatie van ouderenzorg eenvoudiger.
 • Gezamenlijke besluitvorming tussen specialist en patiënt wordt de standaard.
 • De zorg in eenduidige zorgregio’s organiseren.
 • Eenduidige regie in de regio.
 • In elke zorgregio wordt een zorgraad ingericht.
 • Meer samenwerking tussen de lijnen, minder versnippering.
 • Er komen regiobudgetten.
 • Van keuzevrijheid naar keuzemogelijkheden;
 • Meerjarige (krimp)contracten in de ziekenhuiszorg worden de norm.
 • Er wordt een nieuw landelijk hoofdlijnenakkoord gesloten.
 • Er wordt gekeken naar de bereikbaarheid van de acute zorg per regio en het wordt mogelijk om gradaties in spoedeisende hulp en acute zorg aan te brengen zodat een groot deel van de SEH en acute zorg in alle regio’s voldoende beschikbaar is.
 • Een herziening van de bekostigingswijze per sector.
 • Experimenteren met populatiebekostiging.
 • Digitale zorg is reguliere zorg.
 • Standaardiseren gegevensuitwisseling.
 • Alle medisch specialisten in loondienst.
 • De IGJ en de zorgverzekeraars gaan veel strakker toezien op gepaste doelmatige zorg.
 • Centrale inkoop en eigen productie van geneesmiddelen.
 • Carrière voor zorgmedewerkers in de directe zorg.
 • Vast bedrag per cliënt voor wijkverpleegkundige.
 • Gratis herregistratie en bijbehorende scholing verpleegkundigen.
 • Meer vertrouwen en minder verantwoording.
 • Het pgb blijft in stand.
 • Behouden pgb voor intensieve zorg.
 • Minder administratiedruk bij pgb.
 • Minder administratie bij acute en klinische psychiatrie.
 • Regionale regie en landelijke dekking GGZ.
 • Sterkere rol overheid bij wachttijden.
 • Meer geld voor jeugdzorg.
 • Specialistische jeugdhulp slimmer inkopen.
 • Resultaatgericht contracteren in de jeugdzorg.
 • Grens jeugdhulp naar 23 jaar.

Meer weten?

D66 standpunten zorg

 • De zorg als betekenisvolle plek om te werken.
 • Meer tijd, ruimte en vertrouwen voor professionals en patiënten om samen tot oplossingen te komen. 
 • De groei van de zorguitgaven beperken door ons te richten op zinnige zorg.
 • Sterk toezicht, goede inkoop, hoge kwaliteit.
 • De overheid kan zorgaanbieders helpen bij betere samenwerking.
 • De grote personeelstekorten en oplopende wachtlijsten in de GGZ moeten anders.
 • Een inkomensafhankelijk gedeelte in de eigen betaling voor de Wmo is gerechtvaardigd.
 • Ruimte voor het pgb en het vertrouwen in de pgb-houder staat weer voorop.
 • Eenvoudige zorg moet zo dicht mogelijk in de buurt worden verleend. Door: 
 • We bevorderen dat zorgaanbieders vaker voor dezelfde (digitale) e-healthtoepassingen kiezen. 
 • De rol van de huisarts wordt belangrijker en ze krijgen meer tijd per patiënt. 
 • Een verschuiving van de tweedelijnszorg naar de eerste lijn stimuleren door behandelingen die beter in de huisartsenpraktijk kunnen worden verricht, alleen nog te vergoeden voor het eerstelijnstarief.
 • Scherpere regels voor kunstmatige intelligentie.
 • Zorgen dat sporten en bewegen (preventie) een veel belangrijkere plek krijgen in ons dagelijks leven.
 • Financiering en samenwerking in de zorg moeten anders. 

Meer weten?

GroenLinks standpunten zorg

 • Verhogen lonen en verbreden van loonschalen van de zorgprofessionals. 
 • Professionals krijgen eigen middelen om de werkdruk en administratie aan te pakken. 
 • We schaffen de marktwerking in de zorg af. De zorgverzekeraars vormen we om tot publieke zorgfondsen.   
 • We maken een einde aan de wachtlijsten in de GGZ. We verlagen de administratiedruk en de financiële problemen van zorgaanbieders door de bekostiging via DBC’s te vervangen door een vergoeding op basis van de daadwerkelijke kosten. 
 • Complexe GGZ-behandelingen en acute zorg gaan we organiseren op regionaal niveau en betalen uit regionale zorgbudgetten. 
 • Thuiszorgmedewerkers en wijkverpleegkundigen krijgen meer ruimte voor samenwerking met de huisarts, het ziekenhuis en sociale hulpverleners.
 • Zolang de zorgkantoren nog bestaan, maken ze in samenspraak met cliëntenorganisaties en zorgaanbieders regionale plannen voor de beschikbaarheid en spreiding over de regio van voldoende zorgaanbod. 
 • Met de introductie van een landelijke basisfinanciering voor de GGD’en brengen we onze publieke gezondheidzorg op het niveau dat nodig is. 
 • We gaan ziekenhuizen financieren op basis van beschikbaarheid voor inwoners en niet op basis van de hoeveelheid ‘zorgproductie’. Medisch specialisten komen in loondienst en gaan onder de Wet normering topinkomens vallen. 
 • We werken aan betaalbare medicijnen en medische hulpmiddelen. 
 • We besteden een vast percentage van de regionale zorgbudgetten aan preventie.

Meer weten?

PvdA standpunten zorg

 • De overheid gaat met dwanglicenties apothekers en andere bedrijven de mogelijkheid geven om dure medicijnen goedkoop na te maken.
 • Samenwerken levert meer op dan concurrentie. De zogeheten regierol in de zorg halen we daarom weg bij de zorgverzekeraar. De Rijksoverheid stelt een spreidingsplan op en is eindverantwoordelijk voor de universeel toegankelijke basisvoorzieningen. Gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden krijgen een stem bij de spreiding van essentiële zorg. Ook ziekenhuizen, huisartsen, patiënten en gemeenteraden krijgen zeggenschap. Zorgverzekeraars krijgen een meer administratieve rol en mogen geen winst uitkeren.
 • Onnodige zorg en overbehandeling aanpakken.
 • Medisch specialisten komen in dienst van het ziekenhuis, met een nette cao. Tegelijkertijd worden salarissen van artsen in opleiding verhoogd.
 • Specialistische GGZ zorg organiseren we landelijk als dit regionaal niet lukt.
 • Einde aan verplichte aanbesteding van thuiszorg en jeugdzorg. 
 • Afschaffen abonnementstarief Wmo. Tekorten bij gemeenten vullen we aan.
 • We willen investeren in technologische ontwikkelingen. Tegelijkertijd zijn nieuwe technieken geen vervanging voor menselijk contact.
 • We vergroten de capaciteit van de psychische gezondheidszorg en jeugdzorg, om zo de wachttijden te verkorten.
 • Wij willen een gezondheidscentrum dicht bij inwoners waar zorgverleners met elkaar samenwerken om de beste zorg te bieden. We passen de Mededingingswet aan zodat zorgverleners in de eerste lijn ongehinderd kunnen samenwerken.
 • Regionale ziekenhuizen mogen niet sluiten vanwege uitsluitend financiële redenen. De Rijksoverheid is daarvoor eindverantwoordelijk.
 • Preventie komt in het basispakket.
 • Van bedrijven verwachten we dat ze meer aandacht besteden aan de gezondheid van hun personeel.

Meer weten?

PVV standpunten zorg

 • De werkdruk in onze verpleeghuizen is nog steeds te hoog. We willen ervoor zorgen dat we de handen van de medewerkers vrijspelen, zodat ze voor ouderen kunnen zorgen. 
 • We willen dat administratie wordt geautomatiseerd, gestandaardiseerd of afgeschaft.
 • We willen dat het makkelijker wordt om meer uren te werken en daar een betere beloning aan over te houden. We willen dat er een voltijdbonus komt en dat overheadmedewerkers met behoud van salaris weer op de werkvloer kunnen gaan werken.
 • Het is van belang dat we investeren in ziekenhuizen, intensive cares en spoedeisende hulpposten.
 • Natuurlijk zijn wij niet voor oplopende zorgkosten, maar de vele paniekverhalen over alsmaar oplopende zorgkosten zijn onwaar. Een groeiende economie vangt stijgende zorgkosten op en is daarmee de beste remedie om de zorg betaalbaar te houden. De economie zal de komende jaren nodig hebben om te herstellen van de coronacrisis, het is daarom zaak onze zorg in de benen te houden en niet erop te besparen.
 • Vereenvoudigen regelen van zorg:
  • Ouderenzorg in één wet. 
  • Zorg voor mensen met een levenslange beperking regelen in één wet. 
 • Administratie schrappen door één tarief in thuiszorg en verpleeghuis. 
 • Wachtlijsten GGZ en gespecialiseerde jeugdzorg oplossen.
 • Crisisreserve aanleggen in geval van pandemie, ramp of terreuraanslag.
 • Verbod op winstuitkering.

Meer weten?

SP standpunten zorg

 • Met een nationaal onderzoeksfonds geneesmiddelen worden we minder afhankelijk van de farmaceutische industrie. We maken één landelijk systeem voor centrale inkoop van medicijnen en hulpmiddelen, waarmee we de kosten van de zorg beter beheersen. Ook leggen we een strategische voorraad aan voor beschermingsmiddelen en voor cruciale medicijnen.
 • Voor alle zorg gaat een verbod gelden op winstuitkeringen en bestuurders mogen niet langer financiële belangen hebben in de bedrijven die door de eigen zorginstelling worden ingehuurd. 
 • De salarissen gaan omhoog en zorgverleners krijgen meer invloed om onzinnige regels en bureaucratie te schrappen.
 • De financiële verantwoordelijkheid voor de specialistische jeugdzorg komt bij de Rijksoverheid. 
 • Elke regio in Nederland verdient een volwaardig ziekenhuis, ook voor alle spoedeisende zorg. Er verdwijnen geen ziekenhuizen of afdelingen en daar waar nodig gaan reeds gesloten afdelingen weer open. Ziekenhuizen worden voortaan gefinancierd naar zorgbehoefte en niet meer per aantal verrichte handelingen. Specialisten gaan in loondienst werken. We willen ook overal een huisartsenpost op acceptabele afstand.

Meer weten?

VVD standpunten zorg

 • Aanpakken van problemen als gevolg van doorgeschoten marktwerking en doorgeschoten bureaucratie.
 • Een robuust zorgsysteem is nodig om gezondheidscrises de baas te kunnen. 
 • De komende jaren moeten we blijven investeren om de gezondheidszorg structureel te versterken en de kwaliteit te verbeteren. Voorop staat dat de zorg voor iedereen toegankelijk blijft.
  • Wegnemen van verkeerde productieprikkels in de bekostiging. 
  • Zorg die zoveel mogelijk dicht bij huis plaatsvindt en waar mogelijk zelfs digitaal. 
  • Acute zorg dient voor iedereen bereikbaar te zijn, ook in de regio.
  • Betere samenwerking en afstemming van het zorg- en ondersteuningsaanbod.
  • Verbeteren van de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg.
  • Stimulering van investeringen in betere zorg. Voor de medisch-specialistische zorg en intramurale zorg komt daarom een uitzondering op het verbod op winstuitkering.
 • Er komt een prijswaakhond tegen dure medicijnen waarbij de gehele keten moet worden bezien. 
 • De komende jaren heeft verdere vermindering van de regeldruk prioriteit. Daarnaast zullen we werken aan een meerjarige agenda ouderenzorg, die rekening houdt met onder andere de grote behoefte aan keuzevrijheid, eigen regie en betaalbaarheid.
  • Een eigen zorgbudget voor cliënten in de langdurige zorg. 
  • Meerjarige contracten in de langdurige zorg.
  • Bredere inzet van digitale zorg en ondersteuning in de gehandicaptenzorg.
  • Verplichte accreditatie van bestuurders en toezichthouders in de zorg en vervanging van bestuurders die langdurig slecht functioneren.
  • Nauwer contact en minder afstand tussen zorgbestuurders en verpleegkundigen en verzorgenden.
  • Strakke afspraken tussen zorgkantoren en verpleeghuizen.
  • Behoud en bescherming van het pgb  door misbruik aan te pakken.
  • Strakkere regie van gemeenten bij het toewijzen van hulp en ondersteuning. Zo vergroten we de doelmatigheid en betaalbaarheid van gemeentelijke zorgtaken.
 • Investeren in jeugdzorg en GGZ.
  • Standaardisering van eisen en criteria die gemeenten stellen aan de verantwoording van jeugdzorgaanbieders. 
  • Doelmatiger doorverwijzing binnen de jeugdzorg.
  • Kortere wachtlijsten binnen de GGZ. 
  • GGZ-patiënten die digitaal geholpen willen en kunnen worden, moeten die mogelijkheid ook aangeboden krijgen. Digitale zorg alleen mag nooit de norm worden in de GGZ.
  • Nieuwe bekostigingssystematiek in de GGZ per 2022.
  • Regionale afstemming tussen GGZ-aanbieders en gerichte contractering door zorgverzekeraars en gemeenten. 
 • Zorgkosten kunnen daarnaast ook voorkomen worden door in te zetten op preventie. 
  • Stimuleren van digitale zorg waar dit niet ten koste gaat van kwaliteit.
  • Overbehandeling van mensen beperken

Meer weten?