Voor welke uitdagingen staan Planning & Control-afdelingen binnen het ziekenhuis?

Voor welke uitdagingen staan Planning & Control-afdelingen binnen het ziekenhuis?

Op vrijdag 19 juni vond de intervisiebijeenkomst ‘uitdagingen Planning & Control in tijden van crisis’ plaats. Samen met de deelnemers gingen wij het gesprek aan over de uitdagingen die op dit moment in het ziekenhuis spelen. Eén van die uitdagingen is de financiële compensatie, die ziekenhuizen eventueel ontvangen voor de opgelopen coronaschade en de gemiste omzet tijdens de coronacrisis. De deadline van 1 juni voor het verschaffen van meer duidelijkheid, is door zorgverzekeraars niet gehaald.

Hoe verloopt het gesprek met de zorgverzekeraar?
Ziekenhuizen geven aan reeds in gesprek te zijn met zorgverzekeraars. Het is belangrijk om in een vroeg stadium het gesprek aan te gaan om de band onderling te versterken. Inhoudelijk levert het ziekenhuizen alleen nog weinig op. De oorzaak hiervan is dat de zorgverzekeraar nog niet weet hoe 2021 er financieel uit gaat zien. Uit de huidige landelijke gesprekken tussen zorgverzekeraars lijkt het erop dat de gemaakte meerkosten door corona in ieder geval niet voor 100% gedekt zullen worden. Daarnaast is het onzeker of de gemaakte afspraken voor 2020 nageleefd zullen worden. Hierdoor zijn er bij sommige ziekenhuizen zorgen over de liquiditeit.

Wat doet de productie en wat is het effect op de schadelast?
In bijna alle ziekenhuizen heeft de reguliere zorg door de Coronacrisis grotendeels stilgestaan. Deze zorg wordt inmiddels weer langzaam opgestart, maar het is nog onduidelijk wanneer het volledig hersteld is. Deelnemende ziekenhuizen aan deze intervisie gaven aan dat zij hopen eind 2020 weer op de volledige productie te zitten. De verwachting is dan ook dat de schadelast van 2020 achterblijft. Hieraan ligt ten grondslag dat de capaciteit aan personeel niet uitputtend is. Het volledig inhalen van stuwmeerzorg door het leveren van meer productie, lijkt dan ook onrealistisch.

Traditionele Planning & Controlcyclus
Traditionele Planning & Controlcyclus

Wat zijn de effecten van de coronacrisis op de Planning & Controlcyclus?
De traditionele Planning & Controlcyclus loopt dit jaar niet helemaal volgens planning. De huidige ontwikkelingen hebben invloed op de langetermijndoelen van de organisatie; waardoor het gemaakte ambitieplan achterhaald is.  Hopelijk geeft de kaderbrief helderheid over de kaders voor 2021; deze is er echter nog niet. Dat is problematisch voor de opstart van de begrotingscyclus 2021.  

Door de huidige onzekerheden kan het denken in scenario’s een oplossing bieden. Dit kan met behulp van scenarioplanning. Voor het maken van scenario’s op de korte termijn is het belangrijk dat deze in samenwerking met het integraal capaciteitsorgaan, de medisch specialisten en de zorgmanagers worden gemaakt. Vervolgens kan hierop een financiële doorrekening gemaakt worden. Wanneer je scenarioplanning gebruikt voor het vormen van een meerjarenvisie, is het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met zowel demografische als regionale ontwikkelingen. Scenarioplanning is dus een krachtig middel dat een steeds belangrijkere rol gaat spelen binnen de Planning & Controlcyclus.

Nieuwe bijeenkomst op 21 augustus
De deelnemers waren enthousiast over de intervisie. Het delen van ervaringen en het bespreken van knelpunten wordt als waardevol ervaren. We organiseren daarom een tweede intervisie op vrijdag 21 augustus. Tijdens deze intervisie gaan we in op de uitkomst van het landelijke onderhandelingsresultaat van de zorgverzekeraars en staan we stil bij de uitdagingen op dat moment voor de Planning & Controlafdeling. Aanmelden kan via deze link.

Ook benieuwd naar dit onderwerp en kun je niet zo lang wachten? Op donderdag 16 juli geven we een training waarbij we dieper ingaan op de uitdagingen van de Planning & Controlafdeling binnen het ziekenhuis.