De noodzaak van het herinrichten van crisiszorg in de regio

De noodzaak van het herinrichten van crisiszorg in de regio

Er zijn verschillende landelijke ontwikkelingen die zich richten op het (her)inrichten van crisiszorg voor kwetsbare doelgroepen. Na de transitie van 2015 heeft crisiszorg in zorgregio’s zich versnipperd ontwikkeld. Daardoor dwalen zowel burger als professional onnodig lang rond in de Nederlandse crisiszorg. Er wordt veelal gewerkt vanuit de doelgroep van de verschillende partijen en de expertise is gespreid over meerdere organisaties. Dit betekent ook dat de toegang tot crisiszorg op diverse manieren kan worden verkregen. Hoe kan nauwere regionale samenwerking oplossingen bieden voor het doolhof in de crisiszorg?

De achtergrond van crisiszorg in Nederland
In verschillende regio’s wordt momenteel de inrichting van crisiszorg onder de loep genomen. Doel: het pad in het crisiszorgwoud kappen, samenwerkingen opzetten en versterken en middelen efficiënter inzetten, zodat burgers en zorgprofessionals sneller op de juiste plek terechtkomen. Want hoewel we crisissen niet kunnen voorkomen, kunnen we deze wel op een eerder moment signaleren en de juiste zorg inzetten. Dit is niet een solistisch proces van één organisatie. Doordat steeds meer mensen met beperkingen en aandoeningen behandeld en ondersteund worden in hun eigen omgeving, vraagt het effectief oppakken van vroegtijdige signaleringen om een samenwerking in de hele keten.

Om te kunnen borgen dat in een crisissituatie direct de juiste persoon aanwezig is, is het belangrijk om kwaliteit en expertise vooraan in het proces te organiseren. Daarnaast is het nodig om de regie in handen van één partij te leggen. In de praktijk is het niet eenvoudig en soms onmogelijk en niet wenselijk om specifieke expertise onder te brengen bij één persoon.

Regionale samenwerking ontwikkelingen
Wij zien dat in steeds meer regio’s een intersectorale visie op crisiszorg wordt ontwikkeld en geoperationaliseerd. In deze visie wordt de samenwerking tussen organisaties en personen waar de expertise aanwezig is en een zorgvuldige invulling van het beleid voor de crisiszorg vormgegeven. Een voorbeeld is het inrichten van één crisisinterventieteam waarin meerdere partijen zowel de bereikbaarheid als de beschikbaarheid samen oppakken. Waar nodig gaan de partijen gezamenlijk op een melding af waardoor gelijk een efficiënte interventie wordt uitgevoerd. Een ander voorbeeld is het inrichten van één integraal meldpunt waarin de verschillende organisaties participeren en zorgdragen voor de 24/7 bereikbaarheid binnen de regio. Hier wordt de expertise aan de voorkant van het proces ingericht, de melding getriageerd en waar nodig doorgezet naar de benodigde crisisdienst die een interventie uitvoert. Door het samenbrengen van de activiteiten voor de crisiszorg ontstaat een efficiëntere manier van werken waarbij doelgericht interventies worden uitgevoerd in crisissituaties. 

Door nauwere samenwerking in de regio is het mogelijk om sneller in te spelen op situaties die uit de hand dreigen te lopen. Dit vraagt om sturen op veiligheid, kwaliteit en (kosten)efficiency. Het sneller en efficiënter inroepen van hulp en het bieden van de juiste interventie brengen op den duur kostenbesparing voor de maatschappij met zich mee. Meer weten over het opzetten van crisiszorg in de regio of de projecten die wij momenteel hierop uitvoeren? Neem dan contact op met onderstaande consultant.