Wat kan de geestelijke gezondheidszorg leren van VIPP medisch specialistische zorg?

Wat kan de GGZ leren van VIPP MSZ?

Het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) GGZ is van start gegaan! Waar het programma van VIPP geestelijke gezondheidszorg (GGZ) gedeeltelijk vergelijkbaar is met VIPP medisch specialistische zorg (MSZ), kan de GGZ haar voordeel doen met de bevindingen van de MSZ. De MSZ is in 2017 gestart met het VIPP programma, maar halverwege 2018 bleek dat ruim de helft van de deelnemende ziekenhuizen de tussentijds gestelde deadline niet had behaald. Daar VIPP een resultaatverplichting heeft is het niet behalen van de doelstellingen een financieel risico. Waar kunnen GGZ-instellingen bij de start van het programma al rekening mee houden om toe te werken naar de gewenste resultaten? Wij benoemen enkele aandachtspunten.

Wat is VIPP?
VIPP GGZ gaat over het beter inzicht geven aan patiënten over hun gezondheid, eenduidigheid in verslaglegging, de uitwisseling van gegevens, het vergroten van de medicatieveiligheid en het stimuleren van e-health. Met deze regeling wordt een bijdrage geleverd aan het vergroten van de eigen regie van de patiënt over zijn of haar zorgproces, het verkorten van de wachttijden en het reduceren van administratieve lasten. Ook wordt een impuls gegeven aan sector overstijgende samenwerkingen. 

In 2018 hebben deelnemende GGZ-instellingen een nulmeting ingevuld en inmiddels weten zij met de uitkomst van de nulmeting of en voor welke modules zij binnen het VIPP-programma in aanmerking komen; cliënt & informatie, cliënt & medicatie en/of e-health. De subsidieaanvraag voor de modules moet uiterlijk 1 mei 2019 binnen zijn bij Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Bron: vippggz.nl

Aandachtspunten

  • Creëer een visie op e-health: de VIPP subsidie kan een mooie boost geven aan de implementatie van e-health toepassingen binnen de instelling. Maak gebruik van het momentum om een visie op e-health te creëren die verder reikt dan de VIPP-doelstellingen. Dit werkt motiverend en een gedragen visie zorgt uiteindelijk voor eenduidig beleid op de werkvloer.
  • VIPP stelt de cliënt centraal: bepaalde modules hebben een zwaar wegend technisch component die met de juiste IT- en ontwikkelkennis aangepakt moet worden, maar dit omvat niet alles. Een deel van de doelstellingen wordt getoetst op de mate van gebruik door de cliënt; gebruiksvriendelijke toepassingen die voor de hele cliëntenpopulatie gebruikt moeten worden. Om dit te bewerkstelligen zijn er in- en extern vaardigheden op andere gebieden, zoals projectleiderschap en verandermanagement, benodigd dan IT.
  • Behandelaren hebben een belangrijke rol: de participatie van de cliënt hangt in sterke mate samen met hoe de behandelaar dit met de cliënt bespreekt. Ook in de spreekkamer moeten daarom de digitale oplossingen consequent bespreekbaar worden gemaakt. Om behandelaren te bewegen zal deze communicatie een standaard onderdeel van de werkprocessen moeten worden. Eenduidig beleid en een heldere visie binnen de instelling draagt hier aan bij.
  • Betrek cliënten bij e-health: de cliënt moet voldoende comfortabel en bekwaam zijn om gebruik te kunnen maken van e-health. Cliëntwensen moeten geïnventariseerd worden om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren. Denk bijvoorbeeld aan het betrekken van cliënten bij het keuzeproces van een PGO of cliëntenportaal. Zij zijn immers de eindgebruikers.
  • Het hele programma onderbrengen bij één projectleider is te veel: het volledige VIPP-programma is groot. Om de voortgang te behouden raadt de MSZ aan om voor elke module een projectleider aan te stellen. Voor modules die serieel zijn is het natuurlijk wel ideaal om dit binnen dezelfde groep projectleiders te behouden. Er zijn verschillende disciplines noodzakelijk voor het halen van de doelstellingen. Een goede projectleider kan deze disciplines op de juiste manier aan elkaar binden.
  • Trek op met mede VIPP’ers: de EPD-leverancier kan niet alles uit handen nemen. Wel is er een constructieve relatie nodig. Sluit daarom aan bij een gebruikersvereniging met dezelfde doelen en zoek samen naar consensus.
  • De subsidie is niet dekkend: de subsidie is voor verschillende MSZ deelnemers niet dekkend gebleken voor doorvoering van het programma. Maak daarom van tevoren een goede inschatting van de middelen en capaciteit die aanvullend nodig lijkt te zijn.
  • De audit kan voor vertraging zorgen: het behalen van een VIPP doelstelling wordt getoetst door middel van een audit. Het op tijd aanvragen van deze audits kan vertraging voorkomen. Het landelijke programma adviseert ook zo snel mogelijk een gecertificeerde auditpartij in de arm te nemen, die ook in een vroeg stadium al de haalbaarheid van de doelstellingen kan toetsen.

VIPP kan een boost geven aan de implementatie van e-health toepassingen in de organisatie en daarmee de cliëntenzorg verbeteren en wachttijden verkorten. Dit vergt echter wel goede voorbereiding, beschikbaarheid van personeel met de juiste competenties en een strakke planning. Niet in de minste plaats omdat de voordelen van de subsidie afhangen van het behalen van de afgesproken doelstellingen.

Ga jij als GGZ-aanbieder met VIPP aan de slag? Ben je op zoek naar een projectleider of projectmedewerker? Of zoek je ondersteuning op het gebied van verandermanagement en -communicatie? Neem dan gerust contact met ons op.