Het zorgprestatiemodel Vanaf 2022 de nieuwe bekostigingssystematiek voor de GGZ

Het zorgprestatiemodel: vanaf 2022 de nieuwe bekostigingssystematiek voor de GGZ

Vanaf 2022 maken de Diagnose Behandeling (Beveiliging) Combinaties (DB(B)C’s) en zorgzwaartepakketten (ZZP’s) plaats voor het zorgprestatiemodel. Het zorgprestatiemodel wordt het nieuwe bekostigingssysteem binnen de curatieve geestelijke gezondheidszorg (GBGGZ, SGGZ) en de forensische zorg (FZ). Dit blijkt uit het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit wat op 2 juli 2019 positief onderschreven is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met dit akkoord kan het programma starten met het uitwerken van de bekostiging die de geleverde zorg meer gepast en doelmatiger moet maken. De aankomende wijzigingen in de bekostiging zullen op GGZ/FZ-aanbieders grote impact hebben. In dit stuk lees je over de wijzigingen en geven wij enkele aanbevelingen waar je alvast mee bezig kan.

Waarom is de wijziging noodzakelijk?
Dat de huidige bekostigingssystematiek onvoldoende aansluit op de zorg die daarbinnen wordt geleverd, is al jaren bekend. De huidige DB(B)C/ZZP-systematiek is niet in staat de zorgvraag inzichtelijk te maken, waardoor doorontwikkeling naar een bekostiging naar waarde beperkt wordt. Het zorgprestatiemodel moet daarom de weg naar deze innovatieve bekostiging vrij maken van hindernissen. Het nieuwe model zal zodanig ingericht zijn dat deze op termijn verrijkt kan worden met elementen van zorgvraagtyperingen en patiëntengroepen. Naast het nastreven van een duurzame future-proof bekostigingssystematiek beoogt het zorgprestatiemodel, met een inrichting die gekenmerkt wordt door eenvoud, herkenbaarheid en controleerbaarheid, een fundamentele en structurele lastenverlichting te bewerkstelligen.

Zorgprestatiemodel in een notendop
Het zorgprestatiemodel bestaat uit vier typen prestaties: consulten, verblijfsprestaties, toeslagen en overige prestaties. Binnen de consultenstructuur gelden er variabelen die bepalen wat de exacte prestatie wordt; diagnostisch of behandelend consult, tijdseenheid consult, aantal cliënten in geval van groepsbehandeling, BIG-beroep (of niet). Indirecte tijd is inbegrepen en verrekend in de consultenstructuur. De maximale doorlooptijd van een prestatie is 1 dag. Geleverde zorg kan daarom met een hogere frequentie dan jaarlijks gedeclareerd worden.

Programmaplan
Het programmaplan ten behoeve van het ontwikkelen en implementeren van het zorgprestatiemodel zal een overzicht bieden van de werkzaamheden die verricht moet worden in de tijd. Mijlpalen, randvoorwaarden, onderlinge afhankelijkheden, alsmede een masterplaninng en communicatieplan zullen hier deel van uit maken. Op deze wijze kan de sector goed in de ontwikkelingen meegenomen worden.
In grote lijn zal de inrichting en implementatie van het zorgprestatiemodel 2019 en 2020 plaatsvinden, waarna 2021 een simulatiejaar zal zijn, alvorens in 2022 het zorgprestatiemodel de nieuwe wijze van bekostiging is. Dat het simulatiejaar in 2021 start betekent niet dat je in 2019 en 2020 niets kunt doen. Wij bieden je daarom graag enkele aanbevelingen, gekoppeld aan de tijdlijn, zodat je als organisatie goed voorbereid aan de start van het simulatiejaar kunt staan.

Deze wijzigingen raken veel partijen. Een goede communicatie en informatiestroom is belangrijk. Binnenkort zal deze informatie daarom te volgen zijn op de website www.zorgprestatiemodel.nl.

  • Download Download hier onze aanbevelingen op het programmaplan