Op weg naar Integrale Geboortezorg

Met de stap naar Integrale Geboortezorg staat de geboortezorgsector vanaf 2017 voor een grote uitdaging: het vertalen van de huidige situatie met aparte bekostiging voor kraamzorg, verloskunde, echopraktijk en gynaecologie, naar een nieuwe situatie waarin de bekostiging voor deze aanbieders integraal samenkomt. Dit vraagt om intensieve inspanningen op het gebied van procesmanagement, afspraken maken tussen geboortezorgorganisaties en het berekenen van de nieuwe financiering. Hiervoor is ondernemerschap van de betrokkenen een vereiste, want we bewandelen hier géén gebaande paden.

De eerste Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) maken de stap naar de nieuwe situatie per 1 januari 2017. In korte tijd moet er dus veel gebeuren om dit mogelijk te maken. In dit artikel leest u de belangrijkste punten rondom de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg, een door Q-Consult Zorg ontwikkeld simulatiemodel en praktische informatie over de NZa-beleidsregels voor de geboortezorg.De eerste Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) maken de stap naar de nieuwe situatie per 1 januari 2017. In korte tijd moet er dus veel gebeuren om dit mogelijk te maken. In dit artikel leest u de belangrijkste punten rondom de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg, een door Q-Consult Zorg ontwikkeld simulatiemodel en praktische informatie over de NZa-beleidsregels voor de geboortezorg.

Zorgstandaard Integrale Geboortezorg

Op 28 juni 2016 stelde Zorginstituut Nederland de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg op en nam dit in het Register op. Hierdoor is de Zorgstandaard het uitgangspunt voor goede geboortezorg in Nederland. Het is een landelijk kwaliteitskader dat de VSV’s op regionaal niveau verder dienen uit te werken. De Zorgstandaard Integrale Geboortezorg is tussen 2014 en 2016 ontwikkeld door een expertgroep die was ingesteld door het College Perinatale Zorg (CPZ). Q-Consult Zorg begeleidde deze expertgroep. Inmiddels heeft Zorginstituut Nederland in april 2016 de regie hierop overgenomen. Op 28 juni kwam de Raad van Bestuur van het Zorginstituut tot het vaststellen van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg.

Nu de Zorgstandaard is opgenomen in het Register, kan de implementatie van de integrale bekostiging beginnen. Alle partijen in de geboortezorg gaan met de Zorgstandaard een inspanningsverplichting aan om deze te implementeren en de kwaliteit van zorg zichtbaar te maken. Verschillende onderdelen van de Zorgstandaard zijn in veel regio’s al geïmplementeerd, of worden reeds ontwikkeld. Er staan ook nog veel vragen open. Hoe organiseer ik de zorg rondom, en met, de zwangere? Welke afspraken maken we binnen het team? En welke organisatievorm past hierbij?

De Zorgstandaard Integrale Geboortezorg en meer informatie vindt u op de website van het College Perinatale Zorg.

Simulatiemodel

Om inzicht te krijgen in het financiële effect van de te zetten stap naar integrale bekostiging, ontwikkelde Q-Consult Zorg op basis van de NZa-regels een simulatiemodel. Hierbij ziet u hoe in verleden geleverde prestaties vertaald worden naar de negen nieuwe prestaties (zie figuur 1). Zo maakt u de vertaalslag van de oude naar de nieuwe situatie, met gebruik van uw data van afgelopen jaren.

Om inzicht te geven in de praktijk, ontwikkelde Q-Consult Zorg ook een factsheet met een voorbeeldcasus (te vinden bij Downloads). U volgt hierin een zwangere vrouw die voor alle drie de geboortezorgfases zorg ontvangt en ziet hoe die zorg vanaf 2017 afgeleid zou worden.

Figuur 1. Beslisboom Integrale Geboortezorg (kijk bij Downloads voor een grotere versie)

Figuur 1. Beslisboom Integrale Geboortezorg (kijk bij Downloads voor een grotere versie)

Net als in de DBC-systematiek, bepalen de ingrediënten (activiteiten) hoe de prestatie wordt afgeleid. Per zwangere-traject leidt de simulatie per fase (prenataal, nataal of postnataal) maximaal één prestatie af. Dat is in alle fases regulier óf complex, nooit een combinatie. De enige uitzondering vormt de kraamzorg in de postnatale fase; deze wordt geleverd naast geboortezorg postnataal complex of regulier.

Als u eenmaal het inzicht in die vertaalslag heeft, kunt u de financiële consequenties zien voor uw organisatie in vergelijking met de oude situatie. Dit is belangrijk, om zo transparantie mogelijk te maken en vooral ook om vooraf goede afspraken te kunnen maken over de verdeelsleutel van de opbrengsten. Verschillende zorgaanbieders moeten de opbrengsten in de toekomst met elkaar delen en dit model maakt het bepalen van deze verdeling mogelijk.

Overzicht wijzigingen beleidsregels Integrale Geboortezorg & verloskunde 2017

Begin juli maakte de NZa de nieuwe beleidsregels Integrale Geboortezorg en de gewijzigde beleidsregels voor verloskunde bekend. Eén van de belangrijkste wijzigingen is dat het per 1 januari 2017 mogelijk wordt een integraal tarief in rekening te brengen voor de geboortezorgketen. Wilt u meer lezen? Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij in het document Wijzigingen Beleidsregel Integrale Geboortezorg (te vinden bij Downloads).

De wijzigingen hebben implicaties voor zowel de eerstelijns verloskunde, de kraamzorg, echopraktijk als de medisch specialistische zorg. In het document Wijzigingen Beleidsregel Verloskunde (te vinden bij Downloads) leest u over de algemene wijzigingen en implicaties.

Wat doet Q voor U?

Q-Consult Zorg ondersteunt deze landelijke transitie op verschillende manieren. Zo zijn wij actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Zorgstandaard en ondersteunen wij momenteel diverse VSV’s op het gebied van bekostigingsvraagstukken, simulaties en ook project- en procesmanagement. Hierbij haken we zoveel mogelijk aan bij landelijke partijen, om zo eenheid van taal te creëren binnen de sector en eenduidig informatie te verstrekken.