Nieuwe subsidiemogelijkheden voor netwerken ouderenzorg

Nieuwe subsidiemogelijkheden voor netwerken ouderenzorg

In de afgelopen jaren is er veel veranderd voor mensen die langdurige zorg of ondersteuning nodig hebben. Ouderen blijven steeds vaker en langer thuis wonen en dat vraagt om andere zorg en ondersteuning. Wat is er nodig om de kwaliteit van leven van deze groep mensen die langdurig afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning te verbeteren? Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ZonMw het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) opgezet. Het programma ondersteunt lokale netwerken die samenhangende zorg en ondersteuning bieden aan ouderen. Voor twee subsidieoproepen is er een tweede ronde geopend. Wat houden deze subsidies in en wat zijn de mogelijkheden hiermee?

Nieuwe subsidieoproepen voor lokale netwerken samenhangende ouderenzorg
Het programma LZO ondersteunt lokale netwerken die samenhangende zorg en ondersteuning bieden aan ouderen. In dit kader heeft ZonMw een tweede ronde geopend voor twee subsidieoproepen.  

  1. Met de ‘Ontwikkelsubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg – Fase I’, kunnen netwerken van professionals die welzijn, ondersteuning en zorg bieden aan thuiswonende ouderen, samen met een extern adviseur, het netwerk verder ontwikkelen en verstevigen. Zodat ouderen met de juiste hulp langer thuis kunnen blijven wonen. Met de subsidie van maximaal €17.500 kunnen personeelskosten t.b.v. het netwerkvormingsproces, kosten voor bijeenkomsten en kosten voor een extern adviseur worden bekostigd. Het project heeft een maximale looptijd van 4 maanden en de deadline voor het aanvragen van de subsidie is 31 december 2019 om 14:00 uur.
  2. De ‘Uitwerkingssubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg – Fase II’, is bedoeld voor netwerken ouderenzorg die al enige tijd samenwerken. Zij kunnen een uitwerkingssubsidie aanvragen om samenwerking te verbeteren, het netwerk verder te ontwikkelen en om met een actieonderzoeker het zorg- en ondersteuningsaanbod te verbeteren door inhoudelijke onderwerpen uit te werken. Vanuit de subsidie van maximaal €49.500,- kan personele inzet van de netwerkprofessionals en de inzet van de actieonderzoeker worden gesubsidieerd. De looptijd bedraagt maximaal 12 maanden en de deadline voor het aanvragen van de subsidie is op 15 oktober 2019 om 14:00 uur.

Voor het aanvragen van de subsidies is een externe adviseur nodig. Om netwerken te ondersteunen hebben wij, samen met het Jan van Es Instituut, begin 2019 een oproep gedaan aan netwerken ouderenzorg om samen met ons een lerend netwerk van lokale netwerken ouderenzorg te vormen. Dat heeft geresulteerd in vijf gehonoreerde subsidieaanvragen binnen het programma LZO van ZonMw. Vier netwerken bevinden zich in een ‘starters’ fase en vormen samen een lerend netwerk. Eén netwerk is aangemeld en gehonoreerd voor Fase II.

Over onze samenwerking met het Jan van Es Instituut
Wij werken al langere tijd samen met het Jan van Es Instituut om lokale samenwerking vorm te geven. Wij hebben daarbij veel kennis van de ouderenzorg alsmede van het lerend vermogen van netwerken, het Jan van Es Instituut kenmerkt zich met name door haar eerstelijns kennis en netwerkzorg. Vanuit onze ervaring weten we dat het lerend vermogen tussen regio’s met name van belang is om verder te komen met implementatie van integrale zorg (effectief). Daarom brengen we graag opnieuw ten minste vier regio’s samen, die aanspraak maken op deze subsidies. Deze regio’s vormen gedurende een bepaalde periode een leernetwerk, onder begeleiding van Q-Consult Zorg en het Jan van Es Instituut.

Samen doelen stellen
Ons idee is om gezamenlijk doelstellingen vast te stellen en hier gedurende een bepaalde periode op te monitoren en te evalueren, ondersteund door een mini-dashboard om voortgang te kunnen monitoren. De ervaring vanuit de implementatie van de wijkzorg met het opzetten van een lerend netwerk heeft aangetoond dat dit een zeer effectieve en succesvolle manier is om met en van elkaar te leren én cyclisch te verbeteren. Vanuit zowel Q-Consult Zorg als het Jan van Es Instituut zijn actieonderzoekers beschikbaar die kunnen begeleiden bij het verbeteren en implementeren van het ondersteuningsaanbod. Bekijk hier een impressie van onze ervaringen met de begeleiding van de netwerken uit Fase I.

Indien u wilt participeren als één van de partijen in dit lerende netwerk, zouden wij hier graag met u over verder praten. Bij genoeg participanten, kunnen wij u eveneens ondersteunen bij de aanvraag van de subsidie. Meer informatie over de subsidieregeling vindt u op de website van ZonMw.

Wij geloven in integratie van zorg en welzijn in de regio’s om uiteindelijk te komen tot een gezondere populatie! Mocht u meer inzicht willen krijgen in hoe wij een dergelijk traject voor ons zien, neem dan gerust contact op met Sanne Lubbers.