Nieuwe subsidiemogelijkheden voor netwerken ouderenzorg

Nieuwe subsidiemogelijkheden voor netwerken ouderenzorg

De afgelopen jaren is er veel veranderd voor mensen die langdurige zorg of ondersteuning nodig hebben. Ze blijven steeds vaker thuis wonen en dat vraagt om passende zorg en ondersteuning. Op verzoek van het ministerie van VWS heeft ZonMw het vierjarige programma ‘Langdurige Zorg en Ondersteuning’ (LZO) opgezet (looptijd 2018-2022). Dit programma ondersteunt lokale netwerken die samenhangende zorg en ondersteuning bieden aan ouderen. 

Tot op heden onderscheidde ZonMw drie verschillende fasen met ieder een eigen subsidiemogelijkheid, namelijk: 
•    Fase I, de Ontwikkelsubsidie: om samen met een extern adviseur het netwerk te ontwikkelen en verstevigen.
•    Fase II, de Uitwerkingssubsidie: om de samenwerking te versterken en het netwerk verder te ontwikkelen; bestemd voor netwerken ouderenzorg die al enige tijd samenwerken. 
•    Fase III, de Verduurzamingssubsidie: die stimuleert om behaalde resultaten in fase II verder te verduurzamen. Deze subsidie was enkel op uitnodiging, na afronding van de uitwerkingssubsidie (fase II), aan te vragen.

Aan het einde van het eerste of begin van het tweede kwartaal 2021 gaat er een nieuwe subsidieronde open. Deze keer betreft het een subsidieoproep voor een gecombineerde Fase II/III. Een van de redenen van ZonMw om de twee projectfases te combineren tot één, is omdat het programma in 2022 eindigt en zij alle netwerken nog de kans willen bieden om zowel aan de slag te gaan met de uitwerking als met de borging/verduurzaming. Daarnaast willen ze graag eerder in het traject aandacht creëren voor de borging en verduurzaming. 

ZonMw is momenteel bezig om de subsidieoproep vorm te geven en kan daarom nog geen inhoudelijke informatie verstrekken. Zodra er meer bekend is, brengen wij je hiervan op de hoogte. 

Wil je weten waar netwerken in Nederland gevestigd zijn? Het RIVM heeft dit in opdracht van het ministerie van VWS in kaart gebracht. Bekijk de kaart hier.  

Wat is onze ervaring op dit gebied?

Q-Consult Zorg en het Jan van Es Instituut werken al geruime tijd samen om lokale samenwerking vorm te geven en hebben gezamenlijk zo’n tien ouderenzorgnetwerken begeleid met behulp van bovenstaande subsidieregelingen van ZonMw. Q-Consult Zorg heeft hiervoor veel kennis van de ouderenzorg en het lerend vermogen van netwerken. Het Jan van Es Instituut kenmerkt zich vooral door hun eerstelijns kennis en netwerkzorg. 

Vanuit onze ervaring weten we dat het lerend vermogen tussen regio’s met name van belang is om verder te komen met implementatie van integrale zorg. Daarom helpen we samenwerkingsverbanden in nieuwe regio’s graag aanspraak te maken op bovenstaande subsidies. Deze regio’s vormen dan voor een bepaalde periode een lerend netwerk onder begeleiding van Q-Consult Zorg en het Jan van Es Instituut. Gezamenlijk stellen we doelstellingen vast die we gedurende die tijd monitoren en evalueren, ondersteund door een mini-dashboard. Uit de praktijk blijkt dat het opzetten van een lerend netwerk een zeer effectieve en succesvolle manier is om met en van elkaar te leren én cyclisch te verbeteren. 

Hoe maak ik aanspraak op de subsidie?

Maak je deel uit van een lokaal netwerk of samenwerkingsverband dat ondersteuning en zorg biedt aan thuiswonende ouderen? En wil je dit verder ontwikkelen? Dan helpen wij jou hier graag bij! Tevens hebben zowel Q-Consult Zorg als het Jan van Es Instituut actieonderzoekers beschikbaar die je kunnen begeleiden bij het verbeteren en implementeren van jouw ondersteuningsaanbod. Bekijk de voorbeelden van het begeleiden van een netwerk in fase 1 en fase 2 voor een impressie van onze ervaringen. Wij kunnen je daarnaast ondersteunen bij de aanvraag van de subsidie. Meer informatie over de subsidieregeling vind je op de website van ZonMw. 
 
Wij geloven in integratie van zorg en welzijn in de regio’s om uiteindelijk te komen tot een gezondere populatie. Mocht je meer inzicht willen krijgen in hoe wij een dergelijk traject voor ons zien, dan maken we graag vrijblijvend een afspraak met je.