Online hulpverlening bij huiselijk en seksueel geweld

Online hulpverlening bij huiselijk en seksueel geweld

In opdracht van het Ministerie van VWS, VNG en Valente hebben wij verkennend onderzoek gedaan naar de inzet van online hulpverlening bij huiselijk en seksueel geweld. Het onderzoeksrapport is samen met de eindrapportage van het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Benieuwd naar de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen?

Belangrijkste bevindingen 

Voordelen voor de cliënt 
De drempel om hulp te zoeken is voor slachtoffers van huiselijk geweld of seksueel geweld hoog. Er spelen vaak gevoelens van schaamte, taboe en het niemand tot last willen zijn. Online hulpverlening verlaagt de drempel, omdat er wordt ingezet op het behoud van anonimiteit en flexibiliteit. Het geeft slachtoffers de mogelijkheid regie en gevoel van veiligheid te (be)houden. 

Wisselende ervaringen onder hulpverleners
Hulpverleners hebben wisselende ervaringen met de inzet van online hulp voor deze doelgroep. Enerzijds kan de fysieke afstand tot de cliënt de professionele houding van de hulpverlener versterken en wordt door het online contact een inkijkje in de omgeving van de cliënt gegeven. Bijkomend voordeel is dat (reis)tijd en reiskosten worden bespaard. Anderzijds kunnen bij online contact belangrijke signalen worden gemist. 

Afhankelijk van de fase van hulpverlening
De fase van hulpverlening waarin het slachtoffer zich bevindt, bepaalt mede welke vorm van online hulpverlening wordt ingezet. De verschillende fasen van hulpverlening (preventief, acuut, risicogestuurde fase en herstelgerichte fase) worden verder toegelicht en gekoppeld aan de tools (informatief, communicatief of ondersteunend) in het rapport. Daaruit blijkt dat professionals per cliënt bekijken in welke situaties online hulp passend is.

Overeenkomsten verbeterpunten in andere sectoren
De potentie van het online hulpaanbod wordt net als bij andere sectoren in de zorg- en hulpverlening nog niet volledig benut. Slachtoffers en hulpverleners wennen nog aan de inzet ervan en de wisselende ervaringen met online hulpverlening zijn ook in andere zorgsectoren zichtbaar. De inzet van online hulpverlening is technisch haalbaar. Echter, is het aanpassen van de werkprocessen bij de inzet ervan belangrijk. Daarmee geef je professionals handvatten om te weten in welke situatie online hulp passend is. 

Zelf aan de slag met online hulpverlening?

Uit het onderzoek komt een aantal aanbevelingen over de inzet van online hulpverlening naar voren. De aanbevelingen die zorgbreed toepasbaar zijn, hebben we hieronder op een rij gezet.

  1. Benut de potentie van het huidige aanbod. Zet in op vindbaarheid, bekendheid en geschiktheid van online tools en stimuleer daarmee het gebruik. Je kunt hiervoor interne ambassadeurs aanwijzen (e-Nurses/e-Coaches).
  2. Maak de meerwaarde van online hulpverlening zichtbaar. Dit draagt bij aan de bereidwilligheid onder hulpverleners om processen te veranderen. Leid digicoaches op en zet ze in om werkprocessen aan te scherpen die nodig zijn voor het inrichten van online hulpverlening.
  3. Stimuleer online hulpverlening. Zet digicoaches in om hulpverleners en slachtoffers te helpen bij het vergroten van hun digivaardigheden.  
  4. Breng ervaringsdeskundigen, zorgverleners, financiers en andere relevante stakeholders bij elkaar. Maak een aanbod van online hulpverlening dat boven de regio’s is samengesteld om het bereik voor slachtoffers te vergroten. Organiseer (regionale) werkgroepen om samenwerking te stimuleren.

Meer weten?

Wil je meer weten over het onderzoek naar online hulpverlening bij huiselijk en seksueel geweld? Neem dan contact op met onderstaande consultants.