Samenvatting Prinsjesdag en Miljoenennota 2021

Samenvatting Prinsjesdag en Miljoenennota 2021

Dinsdag overhandigde minister Wopke Hoekstra van Financiën de Miljoenennota en Rijksbegroting aan de Tweede Kamer. De begroting voor 2021 is ‘’Meer dan herstellen van de coronacrisis’’, aldus Hoekstra. ‘’We hebben een lastige fase achter ons en we hebben een lastige fase voor de boeg’’. Wat zijn de belangrijkste punten uit deze nota voor de zorg? En wat is de impact van de plannen voor zorgaanbieders? Traditiegetrouw zetten wij het op een rij!

De Miljoenennota in een notendop

Verreweg de grootste uitgaven voor 2021 zijn de sociale zekerheid en de zorg. In de troonrede sprak de koning over de Nederlandse zorg als één van wereldklasse. Toch blijft de coronacrisis ook in 2021 veel extra vragen van de zorgsector. Voor de korte termijn blijft het belangrijk om voorbereid te zijn op een mogelijke tweede golf. Voor de lange termijn dwingt het ons te kijken naar onder andere de organisatie van de zorg, de werkdruk van het zorgpersoneel, de vraag of meer zorg op afstand mogelijk is en de noodzaak van preventie en zorginnovaties. Het coronavirus maakt nog duidelijker hoe belangrijk het is om ervoor te zorgen dat ook voor volgende generaties de beste zorg beschikbaar blijft. Om dit te bewerkstelligen komt het kabinet met de volgende plannen:

Corona vraagstukken

Hoe kan je de zorg anders organiseren?
Door de coronacrisis is de inzet van verschillende innovaties versneld, zoals het leveren van zorg op afstand. Meer dan ooit worden e-health en technologie toegepast om Nederland gezond te maken en houden. Uit onderzoek blijkt dat een groot gedeelte van de zorg net zo goed of zelfs beter thuis of dichter bij huis kan worden geleverd (bijvoorbeeld door toepassing van e-health). Dit kan de toegankelijkheid van zorg voor patiënten verbeteren en betaalbaarder maken.

Noodzakelijkheid en effectiviteit van zorg
Een gedeelte van de zorg moet en zal uiteindelijk worden ingehaald. Tegelijkertijd zal voor een deel van de behandelingen gelden dat inhalen niet nodig is. Uit diverse studies blijkt dat bij veel zorg die deel uitmaakt van het basispakket, te weinig zicht is op de noodzakelijkheid en effectiviteit. Zowel voor de kwaliteit als de betaalbaarheid van de zorg is het belangrijk dat hier meer zicht op komt. Hier is het programma ‘Zorgevaluatie en Gepast Gebruik’ opgericht.

Bonus voor zorgmedewerkers
Daarnaast wordt van zorgmedewerkers het komende jaar waarschijnlijk opnieuw veel gevraagd. Het kabinet trekt daarom ook voor 2021 extra geld uit voor een bonus. Zorgmedewerkers krijgen, naast de bonus van netto € 1.000 in 2020, in 2021 een tweede bonus van netto € 500.

Belangrijkste thema’s in de nota en begroting

Meer zorgpersoneel aantrekken 
Het kabinet wil het werken in de zorg aantrekkelijker maken zodat meer mensen kiezen om in de zorg te (blijven) werken. Om dit te bereiken maakt het kabinet €20 miljoen extra vrij voor 2021, oplopend tot jaarlijks €130 miljoen vanaf 2023. De focus bij deze investering ligt op: 

  • Minder werkdruk door meer zij-instromers en het verminderen van de administratieve lasten
  • Meer autonomie en meer zeggenschap van zorgprofessionals
  • Een beter ontwikkel- en loopbaanperspectief 
  • Contracten te verbeteren

Het al bestaande actieprogramma ‘Werken in de Zorg’ wordt in 2021 uitgebreid en structureel gemaakt. 

Medisch-specialistische zorg
VWS stelt in 2021 € 75,5 miljoen beschikbaar voor het verstrekken van subsidies ter bevordering van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de medisch specialistische zorg. Hieronder valt een aantal
zorggebieden, zoals: oncologie, geboortezorg, acute zorg en antibioticaresistentie.

Domein overstijgend organiseren van de zorg
De ambitie van het kabinet is samen met veldpartijen te komen tot een collectieve regioaanpak met aandacht voor de personele vraagstukken voor de zorg. Dit verbindt regiobeelden, kennis, kunde en (financiële) instrumenten rondom de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Het kabinet wil ook knelpunten inventariseren en opruimen, zodat veldpartijen domeinoverstijgend gaan samenwerken en zich organiseren in de regio.

Waardig ouder worden
Het kabinet werkt aan een verdere invulling van een brede visie op ouderenzorg. In 2021 krijgen de aangekondigde maatregelen een eerste uitwerking.

Inzet van e-health/SET
De coronacrisis heeft het belang van digitale zorg extra onderstreept. Ondersteuning en zorg op afstand helpen thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte, beperking of psychische aandoening. Het kabinet maakt hiervoor in 2020  € 77 miljoen extra beschikbaar via de SET COVID-19 2.0-regeling. Daarnaast zet het kabinet ook in 2021 stevig in op ondersteuning en zorg op afstand via digitale toepassingen. Een voorbeeld hiervan is de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) voor zorgaanbieders.

Programma Medicatieoverdracht
VWS gaat partijen ondersteunen in het implementeren van de richtlijn medicatieoverdracht. Voor de sector openbare farmacie komt er een versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPPFarmacie).

Sociaal domein
Het kabinet heeft structureel extra middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten voor de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld, waaronder jaarlijks € 38,6 miljoen voor Veilig Thuis, € 14 miljoen voor het creëren van extra opvangplekken in de vrouwenopvang en € 1,5 miljoen voor de centra seksueel geweld.

Jeugdzorg

  • Middels programma ‘Zorg voor de Jeugd’ wil het kabinet samen met gemeenten, zorgaanbieders, professionals en cliënten de zorg aan kinderen en gezinnen merkbaar en meetbaar verbeteren.
  • VWS komt in 2022 met een extra budget van € 300 miljoen om de extra groei in de jeugdzorg in combinatie met afspraken om de transitie- en transformatiedoelen van de decentralisatie van de jeugdhulp te compenseren.
  • Naar aanleiding van van de kamerbrief ‘Perspectief voor de jeugd’ wordt de jeugdwet gewijzigd met voorstellen om de organisatie van de jeugdhulp te verbeteren.
  • Er komt in 2021 € 26 miljoen beschikbaar voor uitbreiding van de regionale expertisecentra.

Dit waren de belangrijkste punten van de Miljoenennota en Rijksbegroting voor 2021! Wil je hierover doorpraten met iemand uit ons team? Dan kan dat uiteraard! Neem gerust contact op met één van de onderstaande consultants.