Impuls geven aan de juiste zorg op de juiste plek door inzicht in het regiobeeld

Impuls geven aan de juiste zorg op de juiste plek door inzicht in het regiobeeld

Het afgelopen jaar hebben wij door netwerkontwikkeling en het verzamelen van data in de regio diverse partijen gefaciliteerd in het verbeteren van de zorg vanuit regionale samenwerking. Hier hebben de subsidiemogelijkheden van ZonMw ter ondersteuning van het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) aan bijgedragen. Dinsdag 11 februari is er weer een deadline op drie subsidiemogelijkheden van ZonMw voor het programma JZOJP. Welke mogelijkheden zijn er en hoe is hier aanspraak op te maken?

De subsidiemogelijkheden zijn beschikbaar gesteld om nieuwe en bestaande initiatieven rondom samenwerking in de zorg een (extra) impuls te geven. Hiermee kunnen diverse partijen de zorg in de regio verder verbeteren door onder andere de zorg te verplaatsen of te vervangen voor andere vormen van zorg. Het gaat om de volgende subsidieregelingen: 

 • Startimpuls 2019/2020 ronde 2
  Deze subsidiemogelijkheid van ZonMw richt zich op regionale samenwerkingsverbanden van zorgprofessionals en –organisaties, die mensen goed op elkaar afgestemde zorg, ondersteuning en welzijn biedt. De startimpuls is bedoeld voor het opzetten van regionale samenwerkingsverbanden en kan aangewend worden voor financiële ondersteuning hierbij. De looptijd bedraagt 12 maanden met een maximum budget van € 37.500.
   
 • JZOJP Voucherregeling 2019/2020 ronde 2
  De voucherregeling is gericht op het met elkaar creëren van een regiobeeld. Op basis van de uitkomsten van het regiobeeld kunnen partijen samen een visie ontwikkelen en prioriteiten stellen in vormgeving en doorontwikkeling van een integraal aanbod van zorg en welzijn. De voucherregeling heeft een looptijd van 9 maanden met een maximum budget van € 10.000.
   
 • Regio-impuls ronde 2 JZOJP
  De regio-impuls kan aangevraagd worden voor doorontwikkeling van reeds bestaande regionale samenwerkingsverbanden ter verbetering van het regionale zorg- en welzijnsaanbod. De looptijd bedraagt 24 maanden waarbij er een maximum budget beschikbaar gesteld kan worden van € 75.000.

Voorwaarden voor subsidieaanvragen
Voor het in aanmerking komen voor de impulsen geldt een aantal voorwaarden:

 • Voor een project is het noodzakelijk een projectleider aan te stellen, die zicht richt op uitvoering en coördinatie.
 • Er dienen intentieverklaringen opgesteld te zijn van de partners binnen het samenwerkingsverband.
 • De aanvraag moet voorzien zijn van een helder en adequaat plan van aanpak, waarin onder andere de visie, doelstelling, ambitie en het proces omschreven worden. 

Moeilijkheden in het opzetten van regionale samenwerking
Wij merken dat het opzetten van samenwerkingen in de regio veel vraagt van alle betrokken partijen. Het vormgeven van het gezamenlijk belang en het formuleren van een gedragen visie vergt de nodige inspanning en tijd. Ook kan het vinden van de juiste ‘leading partner’ ingewikkeld zijn. Inmiddels hebben wij daar regio’s in ondersteund, enerzijds door visie ontwikkeling en het bevorderen van de samenwerking, anderzijds door op basis van data inzicht te geven in de zorgbehoefte binnen een regio, het zogenoemde regiobeeld. Dit hebben wij bijvoorbeeld gedaan op het gebied van integrale crisiszorg, integrale geboortezorg en integrale kindzorg. Ook hebben wij verschillende netwerken ondersteund bij de ontwikkelsubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg van ZonMw. In deze projecten combineren wij veelal data-analyse met programmamanagement, wat essentiële aspecten zijn bij het opzetten van samenwerkingsverbanden. In deze projecten werken we intensief samen met het Jan van Es Instituut, welke zich kenmerkt door haar kennis van de eerstelijns- en netwerkzorg.

Ondersteuning nodig?
Wij hebben inmiddels goede ervaringen opgebouwd om de ingewikkelde, maar noodzakelijk beweging van de juiste zorg op de juiste plek te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan is het in kaart brengen van een regiobeeld om meer inzicht (doelgroepen en zorgzwaarte) te verkrijgen in de populatie. Op basis van dit beeld worden organisaties in staat gesteld een onderbouwde eerste stap te zetten naar een populatiegerichte aanpak, samen met de regio! Benieuwd naar de mogelijkheden hiervan in combinatie met de subsidies van ZonMw? Neem dan contact met ons op (voor zowel de februari 2020 subsidieronde, of latere).

In 2020 volgen nieuwe subsidiemogelijkheden voor de juiste zorg op de juiste plek. Benieuwd naar de mogelijkheden voor de ronde van 11 februari of de volgende subsidierondes? Neem dan contact met ons op!