Subsidiemogelijkheden ZonMw voor samenwerking in de regio

Subsidiemogelijkheden ZonMw voor samenwerking in de regio

Donderdag 4 april zijn door ZonMw de subsidiemogelijkheden voor het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) bekend gemaakt. Deze subsidiemogelijkheden zijn beschikbaar gesteld om nieuwe en bestaande initiatieven rondom samenwerking in de zorg een (extra) impuls te geven. Hiermee kunnen diverse partijen de zorg in de regio verder verbeteren door onder andere de zorg te verplaatsen of te vervangen voor andere vormen van zorg. Welke subsidiemogelijkheden zijn er? 

Startimpuls
De subsidiemogelijkheden van ZonMw richten zich op regionale samenwerkingsverbanden van zorgprofessionals en –organisaties, die mensen goed op elkaar afgestemde zorg, ondersteuning en welzijn bieden. De startimpuls is bedoeld voor het opzetten van regionale samenwerkingsverbanden en kan aangewend worden voor financiële ondersteuning hierbij. De looptijd bedraagt 12 maanden met een maximum budget van € 37.500,-. Als opvolger van de startimpuls kan er in het najaar een uitvoeringsimpuls aangevraagd worden. Deze is enkel beschikbaar in aansluiting op de startimpuls. Deadline voor het aanvragen van de startimpuls: 14 mei 2019.

Regio-impuls
De regio-impuls kan aangevraagd worden voor doorontwikkeling van reeds bestaande regionale samenwerkingsverbanden. De looptijd bedraagt 24 maanden waarbij er een maximum budget beschikbaar gesteld kan worden van € 75.000,-. Deadline voor het aanvragen van de regio-impuls: 14 mei 2019.

Voorwaarden voor subsidieaanvraag
Voor het in aanmerking komen voor de impulsen geldt een aantal voorwaarden. Voor het project is het noodzakelijk een projectleider aan te stellen, die zicht houdt op de uitvoering en coördinatie. Ook dienen er intentieverklaringen opgesteld te zijn van de partners binnen het samenwerkingsverband. Naast deze projectmatige voorwaarden is er een aantal vereisten bij het doen van een aanvraag. Zo moet de aanvraag voorzien zijn van een helder en adequaat plan van aanpak, waarin onder andere de visie, doelstelling, ambitie en het proces omschreven worden. 

Wat is de volgende stap voor partners in de regio?
Wij merken dat het opzetten van samenwerkingen in de regio veel vraagt van samenwerkingspartners. Het vormgeven van het gezamenlijk belang en het formuleren van een gezamenlijke visie kan veel tijd vergen. Ook kan het vinden van de juiste ‘leading partner’ ingewikkeld zijn. Om regio’s daarin te ondersteunen helpen wij met het opzetten van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Dit hebben wij bijvoorbeeld reeds gedaan op het gebied van integrale crisiszorg, integrale geboortezorg en integrale kindzorg. Ook hebben wij verschillende netwerken ondersteund bij de ontwikkelsubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg van ZonMw. In deze projecten combineren we data-analyse en programmamanagement, wat essentiële aspecten zijn bij het opzetten van samenwerkingsverbanden. In deze projecten werken we intensief samen met het Jan van Es Instituut, welke zich kenmerkt door haar kennis van de eerstelijns- en netwerkzorg.

Wilt u aanspraak maken op de subsidiemogelijkheden van ZonMw, maar heeft u behoefte aan een sparringpartner? Wij denken graag mee! Wij bieden ondersteuning bij zowel het aanvragen van de subsidie als bij de uitvoering van het plan van aanpak. Het lijkt ons mooi om met de organisaties die aanspraak willen maken op de subsidies, gezamenlijk op te trekken en met elkaar doelstellingen vast te stellen. Zo kunnen we deze doelstellingen gedurende een bepaalde periode samen monitoren en evalueren.

Doorpraten hierover? Dat doen wij graag! Meer weten over de aanvraag van één van bovenstaande impulsen of heeft u hulp nodig bij het succesvol opzetten van een samenwerking in de regio? Neem dan contact op met onderstaande consultant.

NB: naast de impulsen stelt ZonMw ook vouchers beschikbaar voor het komen tot een gedeeld regionaal beeld van de gezondheidssituatie en de behoefte van de regio. Voor de totstandkoming van een dergelijk beeld ontwikkelen wij met verschillende partijen de transitiemonitor (een datagedreven analyse en monitor van de gezondheidssituatie in de regio). Deze vouchers zijn aan te vragen vanaf mei. Voor de transitiemonitor organiseren wij op 24 mei een informatiebijeenkomst aan de Oudlaan in Utrecht. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan hier.