Subsidies in de zorg

Subsidies in de zorg

Binnen de zorgsector is steeds vaker een tekort aan financiële middelen om projecten uit te kunnen voeren. Gelukkig bestaan er verschillende subsidieprogramma’s waarmee jij jouw plannen in de praktijk kan brengen. Benieuwd welke subsidieregelingen er zijn en welke er geschikt zijn voor jou? We zetten vier grote subsidieprogramma’s op een rij. 

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP)

Het VIPP-programma stimuleert zorginstellingen om de digitale informatie-uitwisseling met de patiënt en tussen instellingen onderling te verbeteren. Door verbeterde digitale informatie-uitwisseling verlenen zorgverleners betere zorg, omdat zij eerder beschikken over de juiste medische gegevens. Daarnaast houden patiënten zelf regie over de eigen gezondheid en hoeven zij niet meermaals hetzelfde verhaal te vertellen. VIPP stimuleert gestandaardiseerde gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen onderling en tussen zorginstellingen en patiënten. Het programma biedt ondersteuning en inspiratie door het delen van kennis en praktijkervaringen. Lees meer over het VIPP-programma.  

Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET)

Het doel van SET is zorgen dat ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking met een grotere kwaliteit van leven langer thuis kunnen wonen. Om in aanmerking te komen voor SET werkt een zorgaanbieder samen met een inkoper aan het opschalen én borgen van bestaande e-healthoplossingen. Denk hierbij aan een wondzorgapp, slimme medicijndispensers en telemonitoring. Daarnaast biedt de SET ook subsidiemogelijkheden voor het ontwikkelen van een gedragen visie op e-health: SET Visievorming E-health. Voor 2021 is momenteel € 15 miljoen subsidie beschikbaar. Alle informatie over de SET-gelden is te vinden op Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Subsidieregeling Veelbelovende Zorg 

Behandelingen voor relatief dure zorg die veelbelovend lijken maar die nog niet uit het basispakket worden vergoed, kunnen via de regeling Veelbelovende Zorg een tijdelijke financiering krijgen. Voorwaarde is dat binnen de subsidieperiode onderzoeksgegevens van voldoende kwaliteit worden verzameld over de effectiviteit en kosteneffectiviteit ervan. Door de subsidie kan het benodigde onderzoek ten opzichte van bestaande behandelingen worden uitgevoerd. Een projectsubsidie wordt voor maximaal 6 jaar verleend. Na afloop volgt binnen een half jaar een beoordeling van het Zorginstituut of de betreffende zorg tot het basispakket wordt toegelaten. De regeling is op 1 februari 2019 ingegaan. Jaarlijks is maximaal € 69 miljoen subsidie beschikbaar. Lees meer over deze subsidie op Zorginstituut Nederland.

Facultatieve prestatie

De facultatieve prestatie is een mogelijkheid om innovatie te bekostigen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft deze ontworpen om een prestatiebeschrijving vast te stellen voor zorg die afwijkt van de door de NZa vastgestelde prestaties in de DBC-systematiek. Hierdoor kan onder andere Juiste Zorg op de Juiste Plek gestimuleerd worden. Facultatieve prestaties worden gekeurd door de NZa wanneer een zorgaanbieder en zorgverzekeraar gezamenlijk een verzoek hebben ingediend. Lees meer over de facultatieve prestatie.

Meer weten?

Wij denken graag met je mee of jouw product in de lijn van één van de bovenstaande of andere beschikbare subsidies binnen het zorglandschap valt. Wil je een afspraak maken om hier verder over te praten? Neem dan contact op met onderstaande consultants.