Thuistoediening: Hoe wordt dat ingericht?

Thuistoediening: Hoe wordt dat ingericht?

Juiste Zorg op de Juiste Plek, waar het toedienen van medicatie thuis onder valt, is één van de belangrijkste principes van passende zorg. Dit blijkt uit het rapport ‘Samenwerken aan passende zorg’ dat de minister eind 2020 heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. Ziekenhuizen gaan zich inspannen om minder zorg in het ziekenhuis zelf te leveren, bijvoorbeeld door thuistoediening in te richten. In dit artikel schetsen we wat thuistoediening is en hoe dit vormgegeven kan worden. 

Wat is thuistoediening?

Thuistoediening is het verplaatsen van medicamenteuze ziekenhuiszorg naar de thuissituatie, onder eindverantwoordelijkheid van een medisch specialist. Een verpleegkundige komt bij de patiënt thuis om de medicatie toe te dienen, waardoor de patiënt niet voor deze behandelingen naar het ziekenhuis hoeft. Een andere mogelijkheid, zoals Gelre Ziekenhuizen heeft gedaan, is wijkcentra te benutten voor de toediening van medicatie als aanvulling op het toedienen van medicatie bij patiënten thuis.

Waarom thuistoediening?

Veel patiënten vinden het prettig om zorg te ontvangen in hun eigen omgeving. Het geeft meer regie op hun leven, flexibiliteit en comfort en zorgt voor minder reisbelasting. Met andere woorden: het vergroot de patiëntwaarde. Bijkomend voordeel is ook dat thuistoediening leidt tot een grotere beschikbare capaciteit in het ziekenhuis. Uit recent onderzoek door ING blijkt dat in 2030 een groot deel van de chronische zorg buiten het ziekenhuis kan plaatsvinden, wat op lange termijn leidt tot kostenbesparing en verminderde druk op ziekenhuizen. 

Ondanks dat een groot deel van de patiënten het prettig vindt om medicamenteuze zorg thuis te ontvangen, willen andere patiënten ‘thuis’ echt ‘thuis’ laten. Zorg buitenshuis moet dus ook blijven bestaan.

De uitdagingen voor ziekenhuizen rond thuistoediening

Bekostiging
Uit verschillende pilots met oncologische medicatie blijkt dat thuistoediening tot aanzienlijk meer kosten kan leiden dan bij toediening in het ziekenhuis. In een recente pilot heeft Gelre Ziekenhuizen echter aangetoond dat thuistoediening, mede door de inzet van wijkcentra, niet per se duurder hoeft te zijn. 

De businesscase blijkt vooral af te hangen van de toedieningsvorm en de prijs van het betreffende geneesmiddel. Een subcutaan middel leent zich bijvoorbeeld veel beter voor de thuissituatie dan een infuus. Leveranciers kunnen (of moeten eigenlijk) een actieve rol nemen in het meedenken over de beste toedieningsvorm voor thuistoediening. 

Zorgen over kwaliteitsbehoud 
Niet alle medisch specialisten zullen thuistoediening direct omarmen, bijvoorbeeld omdat zij vraagtekens zetten bij de kwaliteit van zorg. Door de blik te verruimen, kan deze zorg weggenomen worden. Hier kun je als leveranciers over in gesprek gaan met medisch specialisten. Verpleegkundigen van thuiszorgorganisaties, die ook BIG-geregistreerd zijn, kunnen namelijk ook onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist de thuistoediening verzorgen. Vertrouwen tussen ziekenhuis en thuiszorgorganisatie vormt hiervoor de basis.

Samenwerking zorgverlener en zorgverzekeraar
Gezien de grote waarde voor de patiënt, kostenbesparing en de verminderde druk op ziekenhuizen op lange termijn, is het van belang dat zorgverleners en zorgverzekeraars het gesprek aangaan om deze zorg thuis mogelijk te maken. Daarbij moet er vooral ook gekeken worden naar de faciliteiten in de regio. 

Succesfactoren rond thuistoediening

Gelre Ziekenhuizen is één van de koplopers op het gebied van thuistoediening. De afgelopen jaren is zeer succesvol zorg naar thuis verplaatst in de pilot ‘Oncologische zorg thuis’. Factoren voor succes: 

1. Heldere visie en vertrouwen
Het starten met thuistoediening vraagt om een heldere visie van de betrokken organisaties op het gebied van zorg thuis of dicht bij huis leveren. Daarnaast vraagt het verplaatsen om lef en vertrouwen. 

2. Sterke projectaanpak
Noodzakelijk zijn een duidelijke projectstructuur, een sterke, onafhankelijke projectleider en een projectgroep waar alle betrokken organisaties in vertegenwoordigd zijn. Door zowel het ziekenhuis, de zorgverzekeraar als de thuiszorgorganisaties vanaf het begin te betrekken en met respect voor elkaars positie samen te werken, kun je thuistoediening succesvol inrichten. 

3. Betrokkenheid medisch specialisten
Het is noodzakelijk om medisch specialisten actief te betrekken en in te laten zien dat thuistoediening waarde voor de patiënt toevoegt.

4. Medewerking zorgverzekeraar
Voor het succesvol opzetten van een pilot rondom thuistoediening is vertrouwen en financiële medewerking van de zorgverzekeraar nodig, bijvoorbeeld in de vorm van transformatiegelden.

Wat kan Q-Consult Zorg betekenen?

Opzetten thuistoediening
Om goede en betaalbare zorg in de toekomst voor iedereen toegankelijk te houden, is het belangrijk om nú te starten. Daarom helpen wij graag in het opzetten van thuistoediening of toediening in de wijk. 

Ontwerpen businesscase voor verkrijgen financiering
Voor het starten van een pilot en het verkrijgen van financiering heb je een goed doordachte businesscase nodig. Wij helpen om de plannen voor een pilot uit te werken en deze te concretiseren. 

Processen in kaart brengen en optimaliseren
Voor het inrichten van thuistoediening moeten nieuwe processen rond de logistiek en registratie worden ingericht. Wij helpen deze processen in kaart te brengen, uit te schrijven en waar mogelijk samen met alle betrokkenen te optimaliseren. 

Projectleiderschap
Het opzetten van thuistoediening vraagt om een stevige, onafhankelijke projectleider. Wij kunnen hiervoor een ervaren projectleider leveren.