Veilig Thuis: een formatiemodel en benchmark

Veilig Thuis: een formatiemodel en benchmark

Veel Veilig Thuisorganisaties worstelen met vraagstukken rondom de interne bedrijfsvoering. Welke formatie is nodig om jouw Veilig Thuistaken goed uit te voeren? En hoe doe je het ten opzichte van andere Veilig Thuisorganisaties? De aanleidingen hiervoor: de inspectierapportages ‘De kwaliteit van Veilig Thuis’ en oplopende wachtlijsten.

Om je te helpen bij het beantwoorden van deze vragen ontwikkelde Q-Consult Zorg samen met Veilig Thuisorganisaties een formatiemodel. Dit Excelmodel geeft de verwachte ontwikkeling aan kosten en formatie weer voor de komende drie jaar. Middels een benchmark toetst Q-Consult Zorg deze uitkomsten vervolgens met het landelijk beeld. De benchmark vergelijkt onder andere de aantallen en type meldingen, inzet en kosten.

Met de uitkomsten van dit formatiemodel en de benchmark kun je jouw interne bedrijfsvoering aanscherpen en heb je een basis voor de positionering van de organisatie in 2021. Ook kun je trends en scenario’s doorrekenen.

Meer informatie?

Ben je geïnteresseerd in het formatiemodel en onze aanpak? Download dan het Productblad Formatiemodel Veilig Thuis voor meer informatie of neem contact op met de onderstaande consultant.