Tips! Zorgprestatiemodel GGZ en Fz

Tips! Zorgprestatiemodel GGZ en Fz

De overgang naar het zorgprestatiemodel in 2022 heeft gevolgen voor de bekostiging, vastlegging en registratie, controlmaatregelen en contractering van zorgaanbieders. En is daarmee van grote impact op de bedrijfsvoering. Genoeg aanleiding voor ons om hier een bijeenkomst over te organiseren! Met ruim twintig deelnemers hebben we eind november intensief gediscussieerd over de laatste ontwikkelingen en hoe te komen tot eerste stappen in de voorbereiding op de nieuwe bekostiging. De belangrijkste tips op een rij!

Tip 1: richt een eerste project- of werkgroepstructuur in en zorg ervoor dat er steun is vanuit het bestuur om hiermee (vroegtijdig) aan de slag te gaan
2022 is nog ver weg, maar om goed voorbereid te zijn, zijn er nu al enkele gecoördineerde acties nodig. Richt een project- of werkgroepstructuur in. Deze kan bijvoorbeeld bestaan uit twee á drie medewerkers, welke rechtstreeks rapporteren aan het management. Vanuit deze structuur kunnen de landelijke ontwikkelingen nauw worden gevolgd. Ook kan er mondjesmaat informatie de organisatie in worden gebracht over de nieuwe bekostiging, zodat er meer bewustzijn gecreëerd wordt hierover bij alle medewerkers binnen de organisatie.

Tip 2: ga het gesprek aan met de softwareleverancier
Om op gewenste wijze te kunnen declareren en verantwoorden (in- en extern), zijn er grote ontwikkelingen nodig in de software. De registratie aan de bron zal wellicht wijzigen, maar ook de data-output moet passen bij een nieuwe wijze van sturen. Vraag aan de softwareleverancier wanneer en op basis van welke visie zij hun software gaan herinrichten. Ook de zorgaanbieder kan zich als expert opstellen in de ontwikkelwensen. Een eventuele gebruikersvereniging leent zich goed voor dit doel.

Tip 3: ga het gesprek aan met de zorgverzekeraar
Op welke wijze wil de zorgverzekeraar het zorgprestatiemodel verantwoord zien? Aan welke eisen moeten zorgaanbieders in 2022 voldoen? In welke gevallen is de transitieprestatie van toepassing? Allemaal vragen waar antwoord op nodig is om een AO/IC rondom het zorgprestatiemodel goed in te richten. Onze tip is om vroegtijdig het gesprek aan te gaan met de zorgverzekeraar om een eerste beeld te krijgen op welke KPI’s de zorgverzekeraar wil gaan sturen. Geef als zorgaanbieder ook zelf signalen af én stel vragen aan de zorgverzekeraar. Indien je bijvoorbeeld zorgen hebt over of en op welke wijze een bepaalde vorm van zorg vergoed gaat worden, kaart dit vroegtijdig aan bij de zorgverzekeraar.

Tip 4: weeg af of en wanneer er met Horizontaal Toezicht wordt gestart
Het inrichten van Horizontaal Toezicht is een groot en langdurig project. Waar de ene zorgaanbieder bewust kiest om in deze tijd van onduidelijkheid geen grote nieuwe projecten naast een nieuw aankomende bekostiging op te starten, grijpt de ander Horizontaal Toezicht juist aan om alvast de eigen processen inzichtelijk te krijgen en een vertrouwensband op te bouwen met de zorgverzekeraar. Deze vertrouwensband met de zorgverzekeraar kan eraan bijdragen dat er al vroegtijdig afstemming plaats vindt over het zorgprestatiemodel, specifieke vragen en zorgen ten aanzien van deze nieuwe bekostiging worden besproken en dat hierin gedurende het afstemmingsproces gezamenlijk afspraken worden gemaakt.

Tip 5: registreer juist, volledig en tijdig
Een goede registratie heeft met het oog op de transitie een tweeledig doel. Om een goede simulatie te maken voor impactbepaling is betrouwbare data nodig. Daarnaast wordt er na overgang naar het zorgprestatiemodel vaker dan elke 365 dagen gedeclareerd, er is dus niet maanden de tijd incorrecte registratie te herstellen. Om tijdig te kunnen declareren is het daarom van groot belang dat de registratie tijdig en first time right is. Dat betekent dat het van belang is om behandelaren en medewerkers nu al in de nieuwe bekostiging mee te nemen en als organisatie vroegtijdig in kaart te brengen waar de huidige registratie onvoldoende juist, volledig en tijdig is.

Tip 6: voer een simulatie uit
In een simulatie wordt de huidige bekostiging gesimuleerd naar de nieuwe bekostiging.
Dit geeft inzicht in de risico’s van de nieuwe bekostiging ten aanzien van de financiële situatie voor een zorgorganisatie.

Tip 7: blijf up-to-date over de nieuwe bekostiging en (daar waar mogelijk) betrokken bij de (door)ontwikkeling
Goed up-to-date zijn van de laatste ontwikkelingen omtrent de nieuwe bekostiging als zorgorganisatie kan de implementatie vergemakkelijken. Op dit moment komt er nog steeds nieuwe informatie beschikbaar over de nieuwe bekostiging, onder andere vanuit de NZa. Een implementatie zal beter gedragen zijn als de organisatie ook op de hoogte is van deze nieuwe informatie én van de achterliggende redenen van de wijziging in de bekostiging. Aansluiten bij een werk-, advies- en/of klankbordgroep kan een manier zijn om goed op de hoogte te blijven en enige mate van invloed uit te oefenen (daar waar mogelijk). Ook na de introductie van het zorgprestatiemodel zullen er naar verwachting nog (kleine) wijzigingen worden gedaan. Het vroegtijdig aanhaken bij een werk-, advies- en/of klankbordgroep kan betekenen dat een zorgorganisatie ook na de introductie van het zorgprestatiemodel mee kan denken in de (door)ontwikkeling van het model.

Weet jij wat jou te wachten staat?
Wij geloven dat een simulatie belangrijke handvatten geeft om de impact van de transitie te bepalen en denken daarin graag met je mee. Meer weten over hoe te starten met de voorbereiding? Of heb je interesse in het uitvoeren van een simulatie? Neem dan contact op met onderstaande consultant(s).